Ringerikes Sparebank, Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner gis tillatelse til sammenslåing

Finansdepartementet har 27. april 2010, med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven, gitt tillatelse til at Ringerikes Sparebank, Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner slår seg sammen med Ringerikes Sparebank som overtakende bank til Sparebank 1 Ringerike Hadeland.

Advokatfirmaet Selmer
v/advokat Knut S. Endre
PB 1324 Vika
0112 Oslo
 


 
Deres ref                                      Vår ref                                           Dato
1097832                                      10/1011 MAI/MW                            27.04.2010


 

Søknad om tillatelse til sammenslåing av Ringerikes Sparebank, Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker LunnerDet vises til søknad 18. desember 2009 til Kredittilsynet (nå Finanstilsynet), hvor det på vegne av Ringerikes Sparebank, Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner søkes om tillatelse til å slå seg sammen med Ringerikes Sparebank som overtakende bank til Sparebank 1 Ringerike Hadeland. Det er videre søkt om tillatelse til å opprette tre sparebankstiftelser: Sparebankstiftelsen Ringerike, Sparebankstiftelsen Gran og Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal, som skal eie egenkapitalbevis i Sparebank 1 Ringerike Hadeland. Videre opprettes et nytt grunnfond med bidrag fra de tre nevnte sparebankene. Det vises videre til Finanstilsynets tilrådning i saken 24. februar 2010. 

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2c-2, gir Finansdepartementet tillatelse til å overføre aktiva og passiva fra Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner til Ringerikes Sparebank i samsvar med vedtak truffet i de tre bankenes forstanderskap/representantskap 17. desember 2009. Tillatelsen omfatter også forhøyelse av eierandelskapitalen i Sparebank 1 Ringerike Hadeland, jf. beskrivelse i Hovedavtalens pkt. 6.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2c-2 første ledd, jf. § 2d-6, jf. § 2c-4, gir Finansdepartementet tillatelse til å opprette Sparebankstiftelsen Ringerike, Sparebankstiftelsen Gran og Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2c-2 første ledd, jf. § 2b-18, gir Finansdepartementet Gran Sparebank tillatelse til å overføre kr. 45 000 000 til Sparebankstiftelsen Gran og Sparebanken Jevnaker Lunner tillatelse til å overføre kr. 5 000 000 til Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal med det vilkår at overføringen ligger innenfor bankens overskudd for 2009.

Tillatelsene gis på følgende vilkår:

  1. Ringerikes Sparebank, Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner skal godtgjøre overfor Finanstilsynet at tiltakene til beskyttelse av bankenes innskytere (kundeinformasjon) angitt i finansieringsvirksomhetsloven § 2c-3 femte ledd er gjennomført.
  2. Sparebank 1 Ringerike Hadeland må ved valg av medlemmer til forstanderskapet som skal representere samfunnsfunksjonen, godtgjøre overfor Finanstilsynet at samfunnsfunksjonen er representert.
  3. Sparebank 1 Ringerike Hadeland skal videreføre sparebankvirksomhet med lokal forankring i de kommuner hvor Ringerikes Sparebank, Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner i dag har sin virksomhet.
  4. Det skal til enhver tid fremgå av vedtektene til Sparebankstiftelsen Ringerike, Sparebankstiftelsen Gran og Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal at stiftelsene skal ha som formål å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebank 1 Ringerike Hadeland, og at Sparebankstiftelsen Ringerike, Sparebankstiftelsen Gran og Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal ved sine disposisjoner i rimelig utstrekning skal ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i hhv. tidligere Ringerikes Sparebank, Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner.

Sparebankstiftelsen Ringerike, Sparebankstiftelsen Gran og Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner vil være underlagt tilsyn av Finanstilsynet, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2d-6 annet ledd, jf. § 2d-1 annet ledd.

Finanstilsynet gis fullmakt til å godkjenne vedtektsendringer i Ringerikes Sparebank (Sparebank 1 Ringerike Hadeland) i forbindelse med sammenslåing av sparebankene og kompetanse til å godkjenne Sparebankstiftelsen Ringerikes, Sparebankstiftelsen Grans og Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedals vedtekter etter finansieringsvirksomhetsloven § 2c-2 tredje ledd.

 

Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                                  Mirella Elisa Wassiluk
                                                                                  underdirektør

Gjenpart: Finanstilsynet (ref: 09/14731)