St.meld. nr. 13 (2006-2007)

Et aktivt og langsiktig eierskap

Til innholdsfortegnelse

4 Organisering av aksjeforvaltningen i noen andre land

Organiseringen av eierskapet varierer i nokså stor grad innenfor OECD-området. I dette kapittelet gis det bare en kort omtale av forvaltningen i noen få land. Sverige og Finland har mange likhetstrekk med Norge, både med hensyn til omfanget av statens eierskap og organisering av eierskapet i statsforvaltningen. I Frankrike har også staten et omfattende eierskap, men forvaltningsmodellen er annerledes.

4.1 Sverige

Den svenske staten er Sveriges største foretakseier, og forvalter eierandeler i 55 foretak/konsern, hvorav 41 foretak eies helt av staten og 4 er børsnoterte.

Den samlede verdien av statens eierskap er i den svenske statens eierberetning for 2005 anslått til 675 milliarder svenske kroner. Pr. 31.12. 2005 var den samlede verdien av statens eierskap på børsen 134 milliarder svenske kroner.

I statens eierpolitikk framgår det at regjeringen aktivt skal følge og forvalte statens eierandeler slik at verdiutviklingen blir best mulig og, når det er aktuelt, at særskilte samfunnsinteresser innfris. Dette skjer gjennom fastsettelse, oppfølging og evaluering av økonomiske mål herunder samfunnsøkonomiske mål, samt andre særskilte mål.

I statens eierpolitikk redegjør regjeringen også for sitt syn på prinsippielle spørsmål knyttet til eierskapsforvaltningen, blant annet synspunkter på generalforsamlingen, styrenomineringer, styrets ansvar, ekstern rapportering, selskapsledelsen og dens godtgjørelser.

Mesteparten av kompetanse og ressurser i den statlige eierskapsforvaltningen er samlet i en egen eieravdeling i Næringsdepartementet. Næringsministeren har et koordinerende ansvar for en enhetlig eierskapsforvaltning og nominering av styremedlemmer til selskaper med statlig eierandel.

Den svenske staten er representert i en del selskapers styrer med embetsverk og/eller aktive politikere. Dette gjelder imidlertid ikke i børsnoterte selskaper. Sverige har den samme praksis som Norge når det gjelder deltagelse i valgkomiteer i børsnoterte selskaper.

4.2 Finland

I likhet med Sverige og Norge har også Finland et relativt stort statlig eierskap.

Den finske staten eier aksjer i 55 selskaper av betydning, hvorav 29 benevnes statsbolag der staten innehar majoriteten av aksjene. De øvrige 26 benevnes interessebolag der staten eier en betydelig minoritet av aksjene. 14 av selskapene er børsnoterte.

Verdien av statens eierskap i børsnoterte selskaper var 19 400 millioner euro ved utgangen av 2005. Verdien av eierandelene i ikke-børsnoterte selskaper som opererer under alminnelige markedsvilkår er i statens eierberetning for 2005 anslått til 4 000 millioner euro.

Målet med forvaltningen av eierskapet er å oppnå et så bra økonomisk og sosialt totalresultat som mulig. Eierskapet forvaltes profesjonelt og aktivt, og det sentrale målet er å bedre selskapenes lønnsomhet samt å øke eiers verdier på lang sikt.

Ansvaret for forvaltningen av eierskapet er fordelt mellom flere departementer. De viktigste blant disse er Handels- og industridepartementet, Finansdepartementet og Kommunikasjonsdepartementet.

Det er etablert en ledergruppe som har til oppgave å sikre at planlegging og gjennomføring av eierstyringstiltak skjer på en enhetlig måte innen hele statsforvaltningen.

Handels- og industridepartementet har ansvaret for utviklingen av og den allmenne styringen av statens eierpolitikk samt for utarbeidelse av standpunkter, beslutninger og tiltak i tilknytning til dette.

I Finland er det praksis at det departementet som har ansvar for aksjene i selskapet, har direkte representasjon i selskapets styre.

4.3 Frankrike

Staten er eier i rundt 60 ulike selskaper i Frankrike. Disse er tradisjonelt blitt forvaltet direkte av departementene. Med virkning fra 2004 ble det imidlertid opprettet et direktoratslignende organ – Agence des participations de l’État (APE) – som sorterer under det franske departementet for økonomi, finans og industri. Organet ble opprettet for å ivareta aksjonærrollen innenfor rammene av det franske regelverket og i henhold til regjeringens retningslinjer. Hovedoppgaven skal være å optimalisere verdien av statens eierandeler.

APE forvalter en statlig portefølje som omfatter så vel minoritetsandeler som statskontrollerte store selskaper innenfor en variert ramme av foretak og virksomheter. APE samarbeider med andre departementer, koordinerer strategi og retningslinjer for staten som aksjeeier, og er hovedrådgiver for departementet i alle saker som gjelder statens rolle som aksjonær.

Til forsiden