St.meld. nr. 18 (2003-2004)

Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

Til innholdsfortegnelse

1 Utredninger gjennomført i forbindelse med St.meld. nr. 18 (2003-2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

Bråten, Jan (2003): Høsten da 27 gasskraftverk forsvant , ECON Analyse.

Bråten, Jan (2003): Når været styrer prisen , ECON Analyse.

Bye, Torstein, Finn Roar Aune og Petter Vegard Hansen (2003): Utviklingen i energimarkedet i Norden i 2002-2003, Rapporter 2003/21, Statistisk sentralbyrå.

Bye, Torstein og Pål Marius Bergh (2003): Utviklingen i energiforbruket i Norge i 2002-2003 , Rapporter 2003/19, Statistisk sentralbyrå.

ECON Senter for økonomisk analyse (2003): Internasjonale erfaringer med kraftforsyningskriser, Rapport 2003-071

ECON Senter for økonomisk analyse (2003): Tørrår i Norden, Nordiske reaksjoner , Notat 1/03.

ECON Senter for økonomisk analyse (2003): T ørrår i Norden, 2002: Høsten da tilsiget sviktet , Notat 2/03.

ECON Senter for økonomisk analyse (2003): Tørrår i Norden, Hvor godt har overføringssystemet fungert? , Notat 4/03.

ECON Senter for økonomisk analyse (2003): Tørrår i Norden, De danske

Kraftproducenters reaktion , Notat 5/03

ECON Senter for økonomisk analyse (2003): Tørrår i Norden, Sank forbruket i Norge? , Notat 7/03.

ECON Senter for økonomisk analyse (2003): Tørrår i Norden, Har norske produsenter sløst med vannet? , Notat 8/03

ECON Senter for økonomisk analyse (2003): Tørrår i Norden, Svenska

Kraftproducenters reaktion , Notat 9/03

Eika, T. og J. A, Jørgensen (2003): Makroøkonomiske virkninger av høye strømpriser i 2003. En analyse med den makroøkonometriske modellen KVARTS , Notater 2003/62, Statistisk sentralbyrå.

Førsund, Finn R., Rolf Golombek, Michael Hoel og Sverre Kittelsen (2003): Utnyttelse av vannkraftmagasiner , Frischsenteret.

Institutt for strategisk analyse (INSA) (2003): Fast og mobil tørrårskapasitet, Evaluering av konsepter, muligheter og myndighetstiltak .

Halvorsen, Bente og Runa Nesbakken (2003): Hvilke husholdninger ble rammet av vinterens høye strømpriser? Økonomiske analyser 5/2003, Statistisk sentralbyrå.

Nordel (2003): Evaluering av vinteren 2002/2003 .

Norges vassdrags- og energidirektorat (2003): Forbruksutvikling 2002-2003 , Rapport nr 16/2003.

Norges vassdrags- og energidirektorat (2003): Nedbør, temperaturer og tilsig i 2002/03 – En beskrivelse av klima og tilsigsforhold i Nore og Sverige , Rapport nr 12/2003.

Norges vassdrags- og energidirektorat (2003): Tørrårsberegninger – Analyse av forløp, hyppighet og utbredelse av tørke i Norge og Sverige , Rapport nr 13/2003.

SINTEF Energiforskning AS (2003): Utredning vedrørende vannmagasindisponeringen 2002-2003 , TR F5851.

SINTEF Energiforskning AS (2003): Energiopsjoner og mobile gasskraftverk , TR F5880.

SKM Energy Consulting (2003): Virkemidler for å møte en knapp energibalanse .

SKM Energy Consulting (2003): Forventninger, skatt og optimal disponering av vannmagasiner .

Til forsiden