St.meld. nr. 54 (1997-98)

Om svar på private forslag fra Stortinget og Odelstinget til Regjeringen 1. juli 1997 - 30. juni 1998

Til innholdsfortegnelse

0

Under henvisning til Stortingets forretningsorden, § 12 pkt 8 g, legges med dette fram svar på 5 private forslag behandlet av Stortinget og Odelstinget og oversendt Regjeringen «til utredning og uttalelse» i perioden fra 1. juli 1997 til 30. juni 1998. Svarene er innhentet fra de respektive departementer.

1. Forslag fra representantene Grethe G. Fossum og Liv Marit Moland behandlet i Stortinget 23. april 1998. Dok 8:52 (1997-98) og Innst S nr 147:

«Stortinget ber Regjeringen om at angrefristloven også skal gjelde kjøp og salg via Internett eller andre former for elektronisk handel.»

Barne- og familiedepartementet uttaler i brev datert 21. juli 1998:

«Departementet viser til sitt svar til komiteen 25. mars 1998 som er inntatt som vedlegg 1 i Innst S nr 147 (1997-98). I svaret påpekes det at selv om angrefristloven ikke er klar på dette punkt, er det departementets syn at loven allerede gjelder for salg av varer via Internett og andre former for elektronisk handel. I forbindelse med gjennomføringen av EU's direktiv 97/7/EF av 20. mai 1997 om vern av forbrukerne med hensyn til avtaler som inngås ved fjernsalg, vil angrefristloven bli revidert. Den vil samtidig bli bedre tilpasset de nye salgsformene, slik at det går klarere frem hvilke salgsformer som er omfattet av loven.»

2. Forslag fra representantene Liv Marit Moland, Jon Olav Alstad og Karita Bekkemellem Orheim behandlet i Stortinget 30. mars 1998. Dok 8:33 (1997-98) og Innst S nr 131:

«Stortinget ber Regjeringen om å innføre en ordning tilsvarende fri rettshjelp eller vurdere andre ordninger som gjør at personer som har vunnet sin sak i Forbrukertvistutvalget, men som allikevel blir saksøkt av motparten, ikke har urimelige utgifter sett i forhold til kravets størrelse i forbindelse med den rettslige behandlingen av saken.»

Barne- og familiedepartementet uttaler i brev datert 27. juli 1998:

«I budsjettet for Barne- og familiedepartementet for 1998 er det åpnet for mulighet til å gi økonomisk støtte til private rettssaker på forbrukerområdet. Hittil i 1998 har departementet gitt tilsagn om økonomisk støtte i en sak. I den aktuelle saken hadde forbrukeren fått medhold i Forbrukertvistutvalget, og saken var dessuten av generell prinsipiell betydning. Det ble imidlertid ikke aktuelt med noen utbetaling, ettersom forbrukeren vant saken i Høyesterett. Det tas sikte på en videreføring av denne adgangen til å gi støtte i enkeltstående saker. Dette vil blant annet kunne gi noen indikasjoner på i hvilken utstrekning muligheten for å støtte forbrukerne i enkeltsaker kan forhindre at saker uten grunn bringes inn for domstolene etter at forbrukerne har fått medhold i Forbrukertvistutvalget.

Muligheten for mer permanente og omfattende ordninger for finansiering av rettssaker på forbrukerområdet vil bli tatt opp i stortingsmeldingen om forbrukerpolitikk og organisering av forbrukersaker. Dette gjelder både saker der forbrukeren har fått medhold i Forbrukertvistutvalget, men også andre saker der avgjørelse av saken for domstoler på annet grunnlag har betydning utover den foreliggende sak.»

3. Forslag fra representantene Kjellaug Nakkim, Kristin Krohn Devold og Trond Helleland behandlet i Stortinget 13. mars 1998. Dok 8:10 (1997-98) og Innst S nr 84:

«Stortinget ber Regjeringen om å endre markedsføringsloven med sikte på å bekjempe kataloghaier.»

Barne- og familiedepartementet uttaler i brev datert 21. juli 1998:

«I sitt svar til komiteen 15. desember 1997 uttalte barne- og familieministeren at departementet vil vurdere å ta inn et forbud mot virksomheten til «kataloghaiene» i markedsføringsloven. Et slikt lovforslag vil neppe bli framlagt for Stortinget før tidligst våren 2000.»

4. Forslag fra representantene Jan Petersen, Kristin Krohn Devold og Trond Helleland behandlet i Stortinget 19. desember 1997. Dok 8:20 (1997-98) og Innst S nr 53:

«Stortinget ber Regjeringen om innføring av BingoLotto for å styrke økonomien i lokalt frivillig kulturarbeid».

Justis- og politidepartementet uttaler i brev datert 23. juli 1998:

«Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske komité (NIF) søkte august 1996 om tillatelse til å drive det landsdekkende fjernsynslotteriet BingoLotto. Etter krav fra Justis- og politidepartementet om at NIF måtte knytte til seg minst én annen lotteriverdig organisasjon som samarbeidspartner, trådte Norges Musikkorps Forbund inn i søknaden. Søknaden ble avslått av regjeringen Jagland.

Etter avslaget har NIF trukket seg fra BingoLotto-samarbeidet. Ny søknad om BingoLotto er fremmet av Forum for kulturorganisasjoner (FOKO). Dette er en sammenslutning bestående av Norges Musikkorps forbund, Norges speiderforbund, Norges Bygdeungdomslag, Norske 4 H, Norsk Pensjonistforbund og Idrettens BingoLottoforening.

Regjeringen vil i den foreliggende situasjon ikke gi konsesjon til BingoLotto. Det vurderes slik at et nytt landsdekkende spill som presenteres gjennom fjernsyn, ikke bør gis tillatelse til oppstart i en periode hvor det er behov for konsolidering med kontroll, registrering og endring av rammebetingelser for de lotterityper som eksisterer i markedet i dag. Det vises til at Stiftelsen Helse og Rehabilitering er gitt konsesjon for spillet EXTRA, som startet høsten 1996 med en øvre omsetningsramme på 10 millioner kroner per uke. Regjeringen ga i 1997 tillatelse til å øke den ukentlige omsetningsrammen til 15 millioner kroner per uke, slik at omsetningsrammen økte fra 520 millioner kroner til 780 millioner kroner per år. Det er åpent for alle organisasjoner å søke om midler fra lotteriet, uavhengig av medlemsskap i stiftelsen.

Regjeringen legger til grunn at det vil være riktig å etablere Lotteritilsynet og det tilhørende kontroll- og registreringssystem, før det vurderes om nye landsomfattende spill kan gis konsesjon.

Regjeringen mener videre at det bør legges til rette for bedrede rammebetingelser for lokale lag, slik at mer av den frivillige innsatsen kan rettes mot organisasjonenes primæraktiviteter, og mindre til inntektsskapende arbeid. Det vises til St meld nr 44 (1997-98) Tilleggsmelding om statens forhold til frivillige organisasjoner.

Forslaget vil for øvrig bli omtalt i proposisjonen om opprettelse av et lotteritilsyn og andre endringer i lotteriloven av 24. februar 1995 nr 11, som skal fremlegges høsten 1998.»

5. Forslag fra representanten Anne Helen Rui behandlet i Stortinget 28. april 1998. Dok 8:41 (1997-98) og Innst S nr 142:

«Stortinget ber Regjeringen om forbud mot varer og reklame som relaterer seg til narkotika.»

Sosial- og helsedepartementet uttaler i brev datert 30. juli 1998:

«Sosial- og helsedepartementet har i St prp nr 58 for 1997-98 Handlingsplan for redusert bruk av rusmiddel (1998-2000) uttalt at det tas sikte på å legge fram en odelstingsproposisjon som foreslår å innføre et forbud som spesielt retter seg mot oppfordring til bruk av narkotiske stoffer. Odelstingsproposisjonen vil etter planen bli framlagt våren 1999.»

Til dokumentets forside