Rundskriv

AI-1/2015 - Instruks om tolkning av utlendingsloven § 112 annet ledd bokstav b - arbeidsløs etter å ha hatt lønnet arbeid i mer enn ett år

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) viser til utlendingsloven § 76 om adgangen til å instruere Utlendingsdirektoratet (UDI) i generelle spørsmål om lovtolkning, skjønnsutøvelse og prioritering av saker og til UDIs praksisforeleggelse av 4. mai i år.

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) viser til utlendingsloven § 76 om adgangen til å instruere Utlendingsdirektoratet (UDI) i generelle spørsmål om lovtolkning, skjønnsutøvelse og prioritering av saker og til UDIs praksisforeleggelse av 4. mai i år.

EØS-borgeres oppholdsrett i mer enn tre måneder er regulert i utlendingsloven § 112. Arbeidstakere er blant de persongruppene som har slik oppholdsrett. Etter bestemmelsens annet ledd bokstav b bevarer EØS-borgeren sin status som arbeidstaker dersom vedkommende "dokumenterer å være ufrivillig arbeidsløs etter å ha hatt lønnet arbeid i mer enn ett år, og har meldt seg som arbeidssøkende hos Arbeids- og velferdsetaten". Formålet med instruksen er å avklare hva som ligger i vilkåret "i mer enn ett år".

Bakgrunn

Det er behov for en avklaring fordi mange EØS-borgere som har henvendt seg til Arbeids- og velferdsetaten (NAV) som arbeidssøkende, ikke har vært i sammenhengende arbeid i mer enn ett år. De har vært i flere arbeidsforhold som til sammen strekker seg over mer enn ett år. Om disse EØS-borgerne har oppholdsrett i Norge, avhenger av tolkningen av § 112 annet ledd bokstav b. Tolkningen har betydning for hvem som har lovlig opphold i Norge og også for andre etater som politiet og NAV. 

UDIs forslag 

UDI anbefaler å kreve at arbeidet har vært sammenhengende. Flere arbeidsforhold kan inngå i beregningen så lenge de har etterfulgt hverandre direkte i tid.

Departementets vurdering

Utlendingsloven § 112 annet ledd gjennomfører artikkel 7 nr. 3 i direktiv 2004/38/EF om unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til å ferdes og oppholde seg fritt på medlemsstatenes territorium i norsk rett. ASD mener UDIs forslag i hovedsak samsvarer godt med den aktuelle ordlyden både i utlendingsloven og direktivet. 

Samtidig legger vi vekt på informasjonen på EUs offisielle hjemmeside, som UDI viser til, om at man bevarer oppholdsretten når man er uforskyldt arbeidsledig, tilmeldt som arbeidssøkende og har vært ansatt i mer enn ett år på en tidsubestemt kontrakt. Denne ordlyden kan tilsi at arbeidstakeren må ha vært tilsatt i samme stilling hos samme arbeidsgiver minst ett år. Det gir også god sammenheng mellom reglene i bokstavene b og c i henholdsvis § 112 annet ledd og tilsvarende bestemmelser i artikkel 7 nr. 3.Vi er enig med UDI i at hensikten med bestemmelsen må være å verne om arbeidstakere som i mer enn ett år sammenhengende har vært integrert i EØS-statens arbeidsmarked. Om arbeidstakeren har skiftet stilling hos samme arbeidsgiver eller har fått ny tidsubestemt kontrakt hos en annen arbeidsgiver, bør ikke føre til en annen rettsstilling så lenge tilknytningen til arbeidslivet har vært sammenhengende i tid og hatt varig karakter.

Instruks

ASD instruerer direktoratet om å legge følgende tolkning til grunn:
Med "lønnet arbeid i mer enn ett år" i utlendingslovens § 112 annet ledd bokstav b menes at utlendingen må ha vært i lønnet arbeid i et sammenhengende tidsrom av minst ett år. Flere arbeidsforhold kan inngå i beregningen så lenge de har etterfulgt hverandre direkte i tid og ikke bygger på midlertidige tilsettinger.

Vi ber UDI innarbeide presiseringen i rundskriv på egnet måte.

Med hilsen
Rune Solberg (e.f.)
ekspedisjonssjef

Else Pernille Torsvik
fung. avdelingsdirektør

Kopi: Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet, Utlendingsnemnda, Politidirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet