Ansvarsgrense ved naturkatastrofer

Frist: 16.01.2006

Justisdepartementet har sendt på høring forslag om å endre øvre grense for forsikringsselskapenes samlede ansvar ved en enkelt naturkatastrofe, slik at ansvarsgrensen økes til 12,5 milliarder kroner fra 1. januar 2006.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2005/06557 EP ASL/KJL/an

23.11.2005

Høring – Endring av øvre grense for forsikringsselskapenes samlede ansvar ved en enkelt naturkatastrofe

Etter forskrift 15. desember 1989 nr. 1335, gitt med hjemmel i lov om naturskadeforsikring § 3 annet ledd, er forsikringsselskapenes samlede ansvar ved en enkelt naturkatastrofe som dekkes under naturskadeforsikringen, begrenset til 10 milliarder kroner. Denne ansvarsgrensen ble sist endret ved forskrift 4. desember 2003 nr. 1452, da den ble øket fra 6,5 milliarder kroner med virkning fra 1. januar 2004.

Styret i Norsk Naturskadepool besluttet på styremøte 23. august 2005 å foreslå overfor Justisdepartementet at ansvarsgrensen økes til 12,5 milliarder kroner fra 1. januar 2006. Vi viser til vedlagte kopier av brev 13. september og 31. oktober 2005 fra Naturskadepoolen til Justisdepartementet. En økning av ansvarsgrensen forutsetter endring av forskriften, og utkast til en endringsforskrift er vedlagt. Vi ber om høringsinstansenes merknader til den foreslåtte endringen.

Styret i Norsk Naturskadepool legger til grunn at en økning av ansvarsgrensen ikke skal medføre noen økning av dagens premiesats for naturskadeforsikring, som fra 1. januar 2005 er 0,12 promille av forsikringssummen. Ut fra de tallene Justisdepartementet har tilgang til, må det legges til grunn at en økning av ansvarsgrensen kan gjennomføres uten at dette nødvendigvis medfører noen økning av premiesatsen. Norsk Naturskadepool har oversendt en skjematisk oversikt over endringer av premieraten og ansvarsgrensen, som følger vedlagt. Denne viser at siden 1993 er premieraten bare øket én gang, i 2002, mens ansvarsgrensen i samme tidsrom er øket fire ganger uten at det har ført til endringer i premieraten. Det er opplyst at økningen av premieraten i 2002 ikke skyldtes de forutgående økninger av ansvarsgrensen, men derimot en prisøkning på Norsk Naturskadepools reassuranseprogram for 2002 som følge av utviklingen på reassuransemarkedet høsten 2001. Vi legger derfor til grunn Norsk Naturskadepools forutsetning om at den foreslåtte økningen av ansvarsgrensen ikke vil medføre noen økning av premieraten.

Dersom det finner sted en hendelse som gjør at ansvarsgrensene blir aktuelle, må det antas at premieraten for fremtiden vil påvirkes. Det er imidlertid vanskelig å ha noen formening om hvordan denne fremtidige premieraten vil kunne påvirkes av en utbetaling på 10 milliarder kroner i forhold til en utbetaling på 12,5 milliarder kroner, og departementet antar derfor at en økning av ansvarsgrensen ikke vil kunne ha slike fremtidige virkninger på premieraten. En slik virkning vil være for hypotetisk, indirekte og usikker til å kunne tas i betraktning.

Naturskadepoolen viser til at Norge ikke bør ha en dårligere dekning i Norge enn hva våre naboland har. Naturskadepoolen har i den forbindelse pekt på at Sverige og Danmark legger til grunn hendelser med en returperiode på 200-250 år, mens Norge legger til grunn hendelser med en returperiode på 125 år. (Med returperiode menes sannsynlig hyppighet for en hendelse. At en hendelse har en returperiode på 200 år, vil si at det kan forventes at det vil gå 200 år mellom hver gang en hendelse av en slik størrelse inntrer.) En tilnærming i Norge til den returperiode som legges til grunn i Sverige og Danmark, vil bety at det ved beregningen av ansvarsgrensen må tas utgangspunkt i større hendelser, noe som vil begrunne en økning av ansvarsgrensen. Naturskadepoolens beregninger fra 2004 anslår at maksimal skadekostnad ved en stormskade med en returperiode på 200 år vil ligge på ca 12,29 milliarder kroner. Justisdepartementet legger disse beregningene til grunn. Departementet ser også i likhet med Naturskadepoolen gode grunner for at man i Norge legger til grunn hendelser med samme returperiode som i Sverige og Danmark.

Større naturkatastrofer de senere år, slik som flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia og orkanene i Nord- og Mellom-Amerika, har vist at naturhendelser kan medføre svært omfattende skade. Erfaringer fra våre naboland viser at det også i våre områder kan oppstå hendelser av et stort omfang. Dette har satt fokus på betydningen av ansvarsgrensen, og viser at denne ikke bare er en teoretisk størrelse. Dersom det i Norge oppstår en hendelse av et slikt omfang at ansvarsgrensen blir aktuell, vil det være svært uheldig – og praktisk vanskelig – å måtte foreta avkortninger i erstatningsutbetalingen til de skadelidte. En økning av ansvarsgrensen øker muligheten for full dekning dersom en hendelse av et katastrofalt omfang en gang i fremtiden skulle ramme Norge.

Departementet ber ut fra dette om høringsinstansenes syn på den foreslåtte endringen. Det bes om eventuelle merknader innen 16. januar 2006. Høringsuttalelser sendes til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Eventuelle merknader bes også sendt elektronisk til kjetil.larsen@jd.dep.no.

Med hilsen

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

Aud Slettemoen
lovrådgiver

Departementene

Det Juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det Juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det Juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Statens landbruksforvaltning
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Ankenemnda for Statens naturskadefond
Den Norske Advokatforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forsikringsklagekontoret
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bondelag
Norges skogeierforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Forsikringsjuridisk Forening
Norsk Naturskadepool
Norske Forsikringsmegleres Forening
NORSKOG
Næringslivets Hovedorganisasjon
Skogbrand
Styret for Statens naturskadefond
Sparebankforeningen i Norge