Avtalespeil for Hovedavtalen

Avtalespeilet mellom tidligere og nye bestemmer i hovedavtalen viser endringer som er gjort, og bidrar til å lette overgangen til ny struktur.

Hovedavtalen 2023-2025 Hovedavtalen (2019-2022)
Avtalens formål og intensjoner  
§ 1 Formål og intensjoner § 1
   
Del 1 Medbestemmelse  
Kapittel 1 Hovedavtale og omstillingsavtale Kapittel 1
§ 2 Virkeområde § 3
§ 3 Definisjoner § 4
§ 4 Politiske beslutninger § 5
§ 5 Medbestemmelse ved omstilling § 11
§ 6 Medbestemmelse i prosjekter og styringsgrupper § 12
§ 7 Evaluering av medbestemmelsen § 2
   
Kapittel 2 Tilpasningsavtale (lokal avtale om medbestemmelse) Kapittel 1
§ 8 Tilpasningsavtale i den enkelte virksomhet – formål og virkeområde § 6
§ 9 Tilpasningsavtalen – inngåelse og innhold § 7
§ 10 Tvist om inngåelse av tilpasningsavtale (Interessetvist) § 8
§ 11 Tvist om forståelsen av tilpasningsavtalen (Rettstvist) § 9
§ 12 Tilpasningsavtalens varighet § 10 nr. 1
   
Kapittel 3 Partsforhold Kapittel 2
§ 13 Arbeidsgiverpart i den enkelte virksomhet § 13
§ 14 Arbeidstakerpart i den enkelte virksomhet § 14
§ 15 Frittstående organisasjoner § 15
§ 16 Overenskomstlønnede m.m. § 16
   
Kapittel 4 Former for medbestemmelse Kapittel 3
§ 17 Informasjon § 17
§ 18 Drøftinger § 18
§ 19 Forhandlinger § 19
   
Kapittel 5 Saksbehandlingsregler ved drøfting, forhandling og tvisteløsning Kapittel 4
§ 20 Frister § 20
§ 21 Referat fra drøftinger § 21
§ 22 Uenighet ved drøftinger § 22
§ 23 Protokoll fra forhandlinger § 23
§ 24 Tvisteløsning i forhandlingssak § 24
   
Kapittel 6 Forholdet til arbeidsmiljøloven Kapittel 5
§ 25 Unntak fra lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 25
§ 26 Årsrapport § 26
§ 27 Forholdet til Arbeidstilsynet § 27
§ 28 Verneombudets rettigheter § 28
   
Kapittel 7 Personalpolitikk i virksomhetene Kapittel 6
§ 29 Formål § 29 og deler av § 32
§ 30 Utlysning av stillinger § 31 nr. 3
§ 31 Likestilling, inkludering og mangfold § 31
§ 32 Kompetanseutvikling § 32
§ 33 Tilretteleggingstiltak § 34
   
Del 2 Partenes rettigheter og plikter  
Kapittel 8 Etablering av partsforhold Kapittel 7
§ 34 Valgregler – tillitsvalgte § 35
§ 35 Gjensidige rettigheter og plikter § 36
§ 36 Utøvelse av vervet som tillitsvalgt § 37
   
Kapittel 9 Regler for tjenestefri Kapittel 8
§ 37 Regler for tjenestefri på arbeidsstedet § 38
§ 38 Andre regler for tjenestefri § 39
§ 39 Tjenestefri for arbeidstakere § 40
§ 40 Permisjon for tillitsvalgte § 41
§ 41 Permisjon for ansatte i arbeidstakerorganisasjoner § 42
   
Kapittel 10 Lønn Kapittel 9
§ 42 Lønn § 43
§ 43 Reiseutgifter § 44
   
Kapittel 11 Brudd på pliktene Kapittel 10
§ 44 Tillitsvalgte § 45
§ 45 Arbeidsgiver § 46
   
Del 3 Regler som supplerer tjenestetvistloven  
Kapittel 12 Forhandlinger om hovedtariffavtale Kapittel 11
§ 46 Kollektive oppsigelser § 47
§ 47 Arbeidstakere som ikke skal tas ut i streik § 48
§ 48 Søknad om andre unntak § 49
§ 49 Sympatiaksjoner § 50
§ 50 Avstemningsregler § 51
   
Del 4 Tolkningstvister og varighet  
§ 51 Tolkningstvister § 52
§ 52 Varighet § 53