§ 2-3a Godkjenning av institusjoner

 

Dato:05.05.2004

Vi viser til brev av 30. april 2004 vedrørende spørsmål om hvem som skal anses som rett godkjenningsmyndighet i forhold til Oslo kommunes tre utenbys beliggende institusjonsavdelinger.

Utgangspunktet er at institusjoner som Oslo kommune eier eller benytter, og som ligger utenfor kommunen, skal godkjennes av den regionen der institusjonen ligger, jf. merknad til § 6 i forskrift om Oslo kommune. Det vises også til § 4 tredje ledd i godkjenningsforskriften.

I departementets presiseringsbrev av 11. februar 2004 er det lagt til grunn at det unntaksvis kan oppstå situasjoner der uselvstendige institusjonsavdelinger ligger i forskjellige regioner. Departementet har for disse tilfellenes vedkommende uttalt at det er naturlig at avdelingene godkjennes i den regionen der hovedtyngden av institusjonsvirksomheten foregår. Departementet mener at denne fremgangsmåten må legges til grunn også dersom avdelingene dels ligger i en statlig region og i Oslo kommune.

Ovennevnte vil bare være aktuelt dersom det er klart at institusjonsenheten ikke er selvstendig. Når det gjelder vurderingen av om enheten er selvstendig eller ikke, vises til godkjenningsforskriften § 2 der det fremgår at det er avdelingens selvstendighet i forhold til faglig og/eller daglig oppgaveutøvelse som er relevant. I merknadene til bestemmelsen heter det:

”En institusjon kan bestå av flere enheter. Disse enhetene vil kunne være mer eller mindre selvstendige i forhold til hovedinstitusjonen. Hvorvidt enheten er avhengig av egen godkjenning vil avhenge av graden av selvstendighet i den faglige og/eller den daglige oppgaveutøvelsen. Det er den faktiske og ikke den formelle selvstendigheten som er avgjørende i denne sammenheng. Enhetens geografiske lokalisering i forhold til hovedinstitusjonen vil være et viktig moment i vurderingen av om enheten fremstår som selvstendig. Et annet moment som kan tale for at enheten skal anses som en selvstendig enhet vil være at enheten har egen ledelse.”

Dette innebærer, slik departementet ser det, at en institusjonsavdelings organisatoriske tilknytning til en sentraladministrasjon som tilbyr ulike fellestjenester, ikke er avgjørende for om institusjonen er selvstendig eller ikke. Det vises for øvrig til det som er uttalt om dette i departementets brev av 11. februar 2004.

Hvorvidt de aktuelle institusjonsavdelingene skal godkjennes av SBF, region øst, eller av Oslo kommune, må vurderes og avgjøres konkret av SBF, region øst. Det vises i denne forbindelse til godkjenningsforskriften § 4 tredje ledd.