§ 4-21 Tilbakeføring av barn til foreldre etter omsorgsovertakelse uten vedtak i fylkesnemnda

Dato: 01.06.06

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen) har på bakgrunn av en konkret klagesak henvendt seg til Barne- og likestillingsdepartementet og på generelt grunnlag tatt opp enkelte spørsmål knyttet til tilbakeføring av barn til foreldre etter omsorgsovertakelse, uten at det er fattet vedtak i fylkesnemnda.

Departementet vil på bakgrunn av ombudsmannens henvendelse presisere at kompetansen til å oppheve et vedtak om omsorgsovertakelse er lagt til fylkesnemnda, jf. barnevernloven 17. juli 1992 nr. 100 § 4-21. Bestemmelsen lyder:

Fylkesnemnda skal oppheve et vedtak om omsorgsovertakelse når foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg. Avgjørelsen skal likevel ikke oppheves dersom barnet har fått slik tilknytning til mennesker og miljø der det er, at det etter en samlet vurdering kan føre til alvorlige problemer for barnet om det blir flyttet. Før et vedtak om omsorgsovertakelse oppheves, skal barnets fosterforeldre gis rett til å uttale seg.

Partene kan ikke kreve at en sak om opphevelse av vedtak om omsorgsovertakelse skal behandles av fylkesnemnda dersom saken har vært behandlet av fylkesnemnda eller domstolene de siste tolv måneder.

Barnevernloven § 4-16 pålegger barneverntjenesten å følge nøye utviklingen til de barn som det er truffet vedtak om omsorgsovertakelse for, og likeledes utviklingen til deres foreldre. Et vedtak om omsorgsovertakelse skal oppheves dersom vilkårene ikke lenger er til stede, jf. barnevernloven §§ 4-12 og 4-21. Det følger direkte av barnevernloven § 4-21 første ledd, første punktum at fylkesnemnda skal oppheve et vedtak om omsorgsovertakelse når foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg. Både kompetansen til å frata foreldrene omsorgen og til å oppheve vedtaket om omsorgsovertakelse er således lagt til fylkesnemnda, jf. barnevernloven §§ 4-12 og 4-21. Barneverntjenesten har derfor ikke hjemmel til å foreta tilbakeføring uten at det foreligger formell opphevelse av omsorgsovertakelsesvedtaket fra fylkesnemnda.