§ 4-24 Grunnvilkårene ved fornyet plassering

Dato: 09.12.2004

Vi viser til Deres brev av 19. mars 2004 og 7. oktober 2004, hvor det bes om departementets forståelse av barnevernloven § 4-24 annet ledd, annet punktum. Vi beklager at det har tatt tid å besvare henvendelsen.

De viser i Deres brev til en avgjørelse i fylkesnemnda hvor De mener det fremgår at grunnvilkårene ikke trenger å være tilstede ved en fornyet plassering etter § 4-24 annet ledd annet pkt. På bakgrunn av denne avgjørelsen er problemstillingen i Deres brev om grunnvilkårene i bestemmelsens første ledd også skal gjelde ved fornyet plassering etter annet ledd.

Departementet vil for ordens skyld gjøre oppmerksom på at departementet ikke kan overprøve fylkesnemndenes avgjørelser eller instruere fylkesnemndenes lovtolkninger.

Barnevernloven § 4-24 annet ledd åpner for adgang til å tvangsplassere ved behandlings- eller opplæringsinstitusjon i opptil tolv måneder. I tillegg til at barnet må vise adferdsvansker som nevnt i første ledd må det være trolig at barnet har behov for mer ”langvarig behandling”. Det er kun ”i særlige tilfelle” at plasseringstiden kan forlenges med ytterligere 12 måneder, jf. bestemmelsens annet ledd annet pkt. Departementet legger til grunn at dette vilkåret skal tolkes strengt. Forslaget om å utvide plasseringsperioden kom inn under selve stortingsforhandlingene av loven, og var ikke en del av det opprinnelige lovforslaget fra departementets side. Begrunnelsen for å legge til en slik bestemmelse var at ”enkelte behandlingstilbud må foregå over lenger tid for at man skal få positive resultater”, jf. Innst. O. nr 80 (1991-92).

Departementet antar på denne bakgrunn at vurderingstemaet etter annet ledd annet punktum vil være om behovet for behandling, på bakgrunn av de opprinnelige adferdsvansker, innebærer at plasseringen bør forlenges. I denne forbindelse antar departementet at det bør kreves at barnet har vist en positiv utvikling gjennom den allerede gjennomførte behandlingen og at det må forutsettes at forlenget behandling/ opphold er nødvendig for at den positive utviklingen skal fortsette.