§ 4-27 Problemstillinger knyttet til bruken av fosterhjem/”familiehjem” i tilknytning til barneverninstitusjoner

 

Dato: 02.06.2005

Vi viser til brev av 11. oktober 2004 vedrørende ovennevnte.

I den grad statlige eller private barneverninstitusjoner etablerer familiehjem/fosterhjem i tilknytning til institusjonsdriften må dette skje i forståelse/samarbeid med den regionen som har ansvaret for/har godkjent institusjonen. Dette henger både sammen med at denne type virksomhet vil ha betydning for institusjonsvirksomheten, og at det er statlig regional barnevernmyndighet som har ansvaret for å rekruttere og formidle fosterhjem. Departementet vil ta spørsmålet om regionenes rutiner på dette området opp med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Det er kommunene som tar initiativet til plasseringer utenfor hjemmet og som har ansvaret for å godkjenne fosterhjemmene. Det er derfor kommunene som har ansvaret for at et fosterhjem er godkjent før plassering finner sted.

Det er bare kommunene som har myndighet til å fatte vedtak om at et barn skal flyttes fra et plasseringssted til et annet, jf. barnevernloven § 4-17. Den enkelte institusjon eller region har ikke slik myndighet og kan følgelig ikke flytte barnet uten at det foreligger vedtak om dette fra kommunens barneverntjeneste.

At fosterhjem som er etablert i tilknytning til en institusjon, får oppfølging av institusjonen, har ingen betydning for kommunens oppfølgingsansvar etter forskrift om fosterhjem § 7. Kommunens oppfølgingsansvar er det samme også i disse tilfellene.

Når det gjelder statlig regional myndighets ansvar for at fosterhjem som benyttes som plasseringsalternativ ved plasseringer etter §§ 4-24 og 4-26, jf. § 4-27, har de kvalifikasjoner som den enkelte plassering krever, vises til departementets brev av 11. februar 2004. Vi viser videre til at departementet, i tildelingsbrev til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet av 22. desember 2004, har pålagt direktoratet å utarbeide skriftlige retningslinjer som skal ha som formål å sikre at barn ikke plasseres i fosterhjem etter § 4-27 uten at regionene har foretatt forutgående undersøkelser av det enkelte hjem. Slike retningslinjer skal være utarbeidet innen 1. juli 2005.