§ 4-27 Problemstilling i forbindelse med barnevernforsøk – Trondheim kommune.

Dato: 19.07.2006

Vi viser til e-post 25. august 2005 vedrørende ovennevnte.

Det opplyses om at Trondheim kommune skal plassere et barn i fosterhjem med særlige forutsetninger, jf. barnevernloven § 4-27. Fosterhjemmet ligger i Nord-Trøndelag. Spørsmålet som stilles er om det er Trondheim kommune eller den statlige regionen der fosterhjemmet ligger som skal bestemme om fosterhjemmet skal benyttes.

Slik departementet ser det er det opp til den enkelte region eller kommune (dersom ansvaret gjennom loven eller forsøksordning er lagt til en kommune) å bestemme om fosterhjem med særlige forutsetninger skal benyttes som et alternativ til institusjon for barn med alvorlige atferdsvansker. Dersom regionen eller kommunen ønsker å benytte slike fosterhjem, har regionen/kommunen et ansvar for å vurdere om det enkelte hjem har de kvalifikasjoner som er nødvendige for å kunne benyttes i forhold til det enkelte barn. Ligger fosterhjemmet i en annen region, oppstår spørsmålet om hvilken region som skal foreta denne vurderingen. Dette spørsmålet er ikke direkte regulert i og med at disse hjemmene faller utenfor reguleringen av ordinære fosterhjem og institusjoner. I og med det forutsettes at det skal vurderes om det enkelte hjem har de forutsetninger som er nødvendige i forhold til det enkelte barn, antar departementet at det vil være mest hensiktsmessig at vurderingen foretas av plasserende region (eller kommune). Det er imidlertid ingenting i veien for at regionene og/eller kommunene seg i mellom avtaler praktiske løsninger for gjennomføringen av undersøkelser av det aktuelle hjemmet. Etter departementets oppfatning vil imidlertid plasserende region (eller kommune) uansett ha et ansvar for å foreta en selvstendig vurdering av hjemmets egnethet i forhold til det enkelte barn før plasseringen iverksettes.