§ 5-4 Inntak og utskrivning fra institusjon

Dato: 02.06.2004

Vi viser til brev av 3. mars 2004 vedrørende ovennevnte.

Fylkesmannens myndighet til å avgjøre uenighet om inntak i og utskrivning fra institusjon gjelder bare de statlige institusjonene. Dette går klart frem av overskriften til § 5-4 som begrenser bestemmelsens anvendelsesområde til institusjon som nevnt i § 5-1.

Når det gjelder Oslo kommune, fremgår det av ”forskrift 24. november 2003 nr. 1373 om særskilte bestemmelser på barnevernområdet for Oslo kommune” § 1 siste ledd at lovens bestemmelser gjelder tilsvarende for Oslo kommune. Dette innebærer at § 5-4 gjelder tilsvarende for Oslo kommune, og at fylkesmannen kan avgjøre uenighet om inntak og utskrivning fra institusjon også i Oslo kommune.

For Oslo kommune er det imidlertid ikke statlige regionale barnevernmyndigheter, men Oslo kommune selv, som har ansvar for å etablere og drive institusjoner. Dette følger av barnevernloven § 2-3a og av nevnte forskrift. Dette innebærer at statlige myndigheter ikke har plikt til å bistå Oslo kommune med å skaffe institusjonsplasser. Tilsvarende har Oslo kommune ingen plikt til å skaffe institusjonsplasser til kommuner som omfattes av de statlige barnevernregionene. Dette har som konsekvens at fylkesmannen ikke har myndighet til å avgjøre spørsmål som gjelder inntak i institusjon på tvers av henholdsvis statlige myndigheters og Oslo kommunes ansvarsområder. Plassering i institusjon på tvers av disse ansvarsområdene, må skje ved avtale mellom statlige regionale myndigheter og Oslo kommune.

Når det gjelder fylkesmannens forslag om å endre loven, har vi merket oss fylkesmannens synspunkter.