§ 6-10 Innhenting av politiattest i forbindelse med oppnevning av fosterforeldre

 

Dato: 30.06.2005

Vi viser til brev fra Arendal kommune av 27. november 2003 til fylkesmannen i Aust-Agder vedrørende ovennevnte. Brevet er oversendt Barne- og familiedepartementet til uttalelse ved fylkesmannens brev av 5. desember 2003. Vi beklager den lange saksbehandlingstiden.

Barneverntjenesten i Arendal viser til barnevernloven § 6-10, men ønsker å innføre en rutine med innhenting av uttømmende politiattest med samtykke fra den det gjelder ved alle ansettelser i barneverntjenesten. I denne forbindelse bes om en vurdering av om en slik praksis vil stride mot regelverket.

Vedlagt følger kopi av uttalelse fra Justisdepartementet av 2. juni 2005 der det fremgår at strafferegistreringsforskriften § 12 nr. 4 ikke gir hjemmel til å innhente uttømmende politiattest. Det kan således i de tilfeller som ikke omfattes av barnevernloven § 6-10 kun innhentes ordinær politiattest, det vil si politiattest hvor de mildeste og eldste straffereaksjoner ikke fremgår.

Til orientering vedlegges også brev fra Politidirektoratet hvor det fremgår at strafferegistreringsloven § 7 annet ledd åpner for at politiet kan gi opplysninger om andre forhold enn reaksjoner på seksuallovbrudd bl.a. når formålet er å forhindre at en virksomhet blir utøvd på uforsvarlig måte.

Barne- og familiedepartementet kan for øvrig opplyse om at vi vil se nærmere på spørsmålet om behovet for en utvidelse av hvilke straffbare forhold som bør omfattes av barnevernlovens bestemmelse om politiattest for ansettelser i barnevernet.