§ 6-3 Barns og unges partsstatus og partsrettigheter i saker etter barnevernloven

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet