Barnevernloven kapittel 6

§ 6-3 Barns og unges partsstatus og partsrettigheter i saker etter barnevernloven