§ 6-4 Krav om politiattest ved gjennomføring av klinisk praksis

 

Dato: 21.04.2005

 

Vi viser til e-post, datert 2. mars 2005, og telefonsamtale vedrørende ovennevnte.

Etter forskrift om politiattest ved opptak til høgre utdanning § 2 kreves at søkere til visse typer utdanning må fremlegge politiattest tilsvarende den som kreves for yrkesutøvelse. Dette omfatter bl.a. barnevernspedagoger. Spørsmålet er om disse studentene må levere inn ny politiattest ved gjennomføring av praksisstudier med hjemmel i politiattestforskriften til barnevernloven når de allerede har levert inn politiattest ved søknad til studiet.

Det er opplyst om pr. telefon at praksisperioden finner sted i 3. semester. Det vil si at det går ca. 1 ½ år fra søknad til opptak til praksisperiodens begynnelse.

I forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven heter det at alle som skal ansettes i kommunens barneverntjeneste eller som skal utføre arbeid på barneverntjenestens vegne, jf. § 2-1, skal legge frem tilfredsstillende politiattest. Det fremgår at denne politiattesten ikke skal være mer enn 3 måneder gammel.

Det har tidligere vært anført at studentene ikke utfører ”arbeid”, og således ikke omfattes av politiattestforskriften til barnevernloven. I brev av 12. november 2003 uttalte Barne- og familiedepartementet følgende: ”Kravet om politiattest gjelder alle ansatte på institusjonen uavhengig av arbeidets art og er således obligatorisk, jf. § 6-10 annet ledd og forskriftens § 2. Det kan i tillegg kreves politiattest fra andre som utfører oppgaver for institusjonen (som ikke er ansatt) når disse har direkte kontakt med barn eller ungdom på institusjonen. Hvorvidt det skal kreves politiattest fra personer som ikke har ansettelsesforhold til institusjonen forutsetter en skjønnsmessig vurdering. I merknaden til politiattestforskriften til barnevernloven heter det om dette: ”har vedkommende oppgaver i eller for institusjonen som kan innebære direkte kontakt med barn og unge på linje med det de ansatte har, vil det - objektivt sett – være en mulighet for at seksuelle overgrep mot barn og unge kan finne sted. I slike tilfelle bør politiattest kreves”. Det avgjørende er altså ikke hvorvidt den enkelte er involvert i ”ungdomsarbeid”, men hvorvidt vedkommende har direkte kontakt med beboerne”.

På denne bakgrunn er departementet av den mening at politiattest også må kreves ved gjennomføring av praksis i tillegg til ved søknad til studiet.