§ 6-9 Ny frist for undersøkelse ved overføring av barnevernsak til annen kommune

Dato: 04.11.2004

Vi viser til Deres forespørsel om barnevernloven av 16.9.2004. Saken ble oversendt Barne- og familiedepartementet fra Justis- og politidepartementet.

Etter vår forståelse er det juridiske spørsmålet i saken om det oppstår et nytt utgangspunkt for fristen for undersøkelse i barnevernloven § 6-9 hvis en sak overføres til en annen kommune.

Hovedregel er at en undersøkelse etter barnevernloven § 4-3 skal gjennomføres snarest, og senest innen tre måneder, jf barnevernloven § 6-9 første ledd første punktum. Det er kun i særlige tilfelle at fristen kan være seks måneder, jf barnevernloven § 6-9 første ledd andre punktum.

Ansvaret for å gjennomføre en undersøkelse etter barnevernloven kan ikke uten videre overføres fra en kommune til en annen. Slik overføring vil først og fremst være aktuelt dersom barnet flytter fra en kommune til en annen, jf barnevernloven § 8-1 om oppholdskommunens ansvar.

Departementet vurderer det slik at etter barnevernloven § 6-9 første ledd har barneverntjenesten i en kommune som får overført en sak til seg en selvstendig frist på 3 måneder, eventuelt 6 måneder i særlige tilfelle, til å gjennomføre en undersøkelse. Hensynet til forsvarlig saksbehandling tilsier et slikt standpunkt. Den kommunen som får saken overført til seg har et selvstendig ansvar for undersøkelsen og de konklusjoner den resulterer i. På den annen side ser departementet de uheldige konsekvensene det kan ha for et barn som har bruk for hjelp at den samlede undersøkelsestiden kan bli lang i slike situasjoner.Det er derfor viktig at de involverte kommunene tar hensyn til dette og bidrar til, blant annet gjennom samarbeid, at saksbehandlingstiden ikke blir lengre enn nødvendig.