§ 8-3 Fylkesmannens behandling av tvistesaker

Fylkesmannens behandling av tvistesaker

Saksnummer: 200701630-/AAF
Dato: 07.05.2007

Det vises til departementets brev til alle landets fylkesmenn av 4. november 2003 om fylkesmennenes behandling av tvistesaker etter barnevernloven § 8-3.

Høyesteretts kjæremålsutvalg har i en kjennelse av 23. mai 2006 kommet til at kompetansen til å avgjøre tvister mellom kommuner om ansvaret for utgifter etter sosialtjenesteloven § 10-3 tilligger fylkesmannen, og at slike tvister ikke kan bringes inn for domstolen. Det følger som en premiss av kjennelsen at dette også gjelder dersom en av partene ikke er enig i at avgjørelsen skal overlates til fylkesmannen.

Kjæremålsutvalget fant ikke grunn til å gå nærmere inn på om barnevernloven § 8-3 skal forstås på samme måte som sosialtjenesteloven § 10-3. De to bestemmelsene har imidlertid identisk ordlyd og departementet kan ikke se at det foreligger noe avgjørende rettskildemessig grunnlag for å tolke de to bestemmelsene forskjellig. På bakgrunn av kjennelsen har departementet derfor kommet til at samme forståelse må legges til grunn i forhold til barnevernloven § 8-3.

På bakgrunn av dette finner departementet at det ikke lenger er behov for at fylkesmannen påser at kommunene er enige om å kreve at fylkesmannen skal avgjøre tvisten etter barnevernloven § 8-3. Fylkesmannen bør imidlertid fortsatt informere kommunene om at tvisten ikke kan bringes inn for domstolen etter at fylkesmannen har avgjort den og fylkesmannen bør fortsatt påse at kommunene forelegges hverandres fremleggelse av saken og gis mulighet til å uttale seg.