Søknad om tillatelse til erverv av SC Finans AB

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-3 fjerde ledd gis DNB Bank ASA tillatelse til å erverve 100 % av aksjene i SC Finans Sverige AB.

Finansdepartementet viser til søknad 18. juli og 24. august 2011 om tillatelse til erverv av SC Finans AB. Finansdepartementet viser videre til Finanstilsynets tilrådning 29. oktober 2011.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-3 fjerde ledd gis DNB Bank ASA tillatelse til å erverve 100 % av aksjene i SC Finans Sverige AB.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  • DNB Bank ASA skal sende melding til Finanstilsynet når sletting av selskapet SC Finans Sverige AB er gjennomført.
  • Dersom dette ikke er gjennomført innen et halvt år fra Finansdepartementets vedtak, skal banken gi en redegjørelse til Finanstilsynet for status og videre prosess.

Finansdepartementet godkjenner med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-6 annet ledd jf. § 2a-7, DNB ASAs nye konsernstruktur som følge av ervervet av SC Finans Sverige AB.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                Mirella E. Wassiluk
                                                                                avdelingsdirektør


Kopi: Finanstilsynet