Likviditetsvirkningen av statsbudsjettet

Det har hittil vært et mål at statens kapitaltransaksjoner samlet sett ikke skal påvirke likviditeten i pengemarkedet. At underskuddet på statsbudsjettet blir dekket ved en overføring fra Statens pensjonsfond utland, bidrar til å ivareta dette formålet. Samtidig er det slik at noen poster på statsbudsjettet påvirker balansen på budsjettet og størrelsen på statens kontantbeholdning, men ikke likviditeten i pengemarkedet. Det
gjelder blant annet renter og overføringer fra Norges Bank. Når statens
kapitaltransaksjoner samlet sett ikke skal påvirke likviditeten i pengemarkedet, må det korrigeres for disse postene. Dette har vært gjort ved at statens opplåning i markedet økes med et beløp tilsvarende renter og utbytte fra Norges Bank.

Finansdepartementet anser at dagens praksis for nøytralisering av renter og utbytte fra Norges Bank neppe er bærekraftig over tid, og vil avvikle denne ekstra opplåningen fra og med budsjettåret 2025.

Med hilsen

Espen Erlandsen e.f.                                Hans Christian Tronstad
ekspedisjonssjef                                       fagdirektør


Brev til Norges Bank - Likviditetsvirkningen av statsbudsjettet (PDF)