Brev til Norsk Legemiddelforsikring AS

Forlengelse av frist for oppfyllelse av minstekrav fastsatt i vilkårene for Norsk Legemiddelforsikrings konsesjon

Norsk Legemiddelforsikring AS
v/advokat Gunnar Sørlie
Advokatfirmaet Sørlie Wilhelmsen ANS
Akersgata 32
0180 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

0504-B5

03/3372 FM TLin

04.11.2005

Søknad om dispensasjon fra konsesjonsvilkår – Norsk Legemiddelforsikring AS

Finansdepartementet viser til Deres søknad av 30. mai 2005, hvor De søker om ett års forlengelse av tiden til å bygge opp bufferkapitalen til Norsk Legemiddelforsikring AS (NLF), til de minstebeløp som er fastsatt i vilkårene for NLFs konsesjon. Det vises også til Kredittilsynets tilrådning 23. august 2005 og brev fra NLF 2. september 2005.

Finansdepartementet gir i samsvar med Kredittilsynets tilrådning ett års forlengelse av fristene for oppfyllelse av de minstekrav til bufferkapital som er fastsatt i vilkårene for NLFs konsesjon. De aktuelle vilkårene i NLFs konsesjon av 10. desember 2003 skal etter dette lyde:

  • Norsk Legemiddelforsikring AS skal ved utløpet av 2007 ha en sum av ansvarlig kapital og sikkerhetsavsetninger utover minstekravet til denne avsetningskomponenten på minimum 100 mill. kroner.
  • Norsk Legemiddelforsikring AS skal ved utløpet av 2008 og i alle etterfølgende regnskapsår ha en bufferkapital som minst dekker legemiddelansvaret relatert til en serieskade, jf. § 3-6 annet ledd i lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Bufferkapitalen skal bestå av (a) ansvarlig kapital utover det beløp som kreves for å oppfylle gjeldende kapitaldekningskrav og solvensmarginkrav og (b) faktiske sikkerhetsavsetninger utover minstekravet til denne avsetningskomponenten.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Kopi: Kredittilsynet