Brev til Storebrand Livsforsikring AS

Samtykke til endring av vilkår om nedsalg av eierandel i UNI Norden Personforsikring Holding AS

Finansdepartementet gir samtykke til at fristen for Storebrand Livsforsikring AS til å foreta nedsalg av sin eierandel i UNI Norden Personforsikring Holding AS til maksimalt 16,5 %, forlenges fra fire måneder etter etablering av selskapet, til 30. april 2007.

Storebrand Livsforsikring AS
Postboks 1380 Vika
0114 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

QJL/fkp

05/2894 FM AlB

13.01.2006

Storebrand Livsforsikring AS – søknad om samtykke til endring av vilkår om nedsalg av eierandel UNI Norden Personforsikring Holding AS

Det vises til Finansdepartementets brev 13. oktober 2005 der Storebrand Livsforsikring AS på gitte vilkår gis tillatelse å eie, direkte og indirekte, inntil 49,9 % av aksjene i UNI Norden Personförsäkring AB (tidligere UNI Personförsäkring AB), og tillatelse til etablering av UNI Norden Personforsikring Holding AS (tidligere UNI Personforsikring Holding AS). Videre vises det til brev 4. november 2005 fra Storebrand Livsforsikring AS, og til Kredittilsynets brev 25. november 2005, vedrørende søknad om endring av de vilkår gitt av Finansdepartementet i av 13. oktober 2005.

Finansdepartementet gir med dette sitt samtykke til at fristen for Storebrand Livsforsikring AS til å foreta nedsalg av sin eierandel i UNI Norden Personforsikring Holding AS til maksimalt 16,5 %, forlenges fra fire måneder etter etablering av selskapet, til 30. april 2007.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet