Bruk av stiftelser for å tilby bolig til personer som er vanskeligstilte i boligmarkedet

Nærings- og fiskeridepartementet har innhentet en juridisk utredning fra professor Eivind Smith om boligstiftelser. Utredningen inneholder en vurdering av juridiske grenser i Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjon for opphevelse av boligstiftelser opprettet av kommuner og boligbyggelag i fellesskap.

Les rapporten her:
Blandete stiftelser

Bakgrunn:
Boligstiftelser har typisk som formål å tilby boliger for tidsbegrenset utleie til personer som ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.

Stortinget vedtok i 2022 regler som gjør det enklere å oppheve boligstiftelser som er opprettet av én eller flere kommuner. Formålet var å gi norske kommuner større frihet til å organisere det boligsosiale arbeidet på en helhetlig og effektiv måte. Reglene står i lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven) kapittel 6 A. Stortinget traff 29. november 2022 følgende anmodningsvedtak:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak om hvordan hjemmel for oppløsning av stiftelser som er etablert av kommune eller fylkeskommune sammen med boligbyggelag, kan utformes.»

Utredningen vil benyttes i oppfølgingen av anmodningsvedtaket.