Den samfunnsmessige anslåtte nytteverdien, bruken og kostnaden av datasettene i Geovekst

Kartverket har, med bistand fra Agenda Kaupang, utarbeidet en rapport hvor kostnad, bruk og nytteverdi for datasett omfattet av Geovekst-samarbeidet er utredet og beskrevet.

Geovekst er et samarbeid om felles etablering, forvaltning, ajourhold, vedlikehold og bruk av geografisk informasjon, og ble opprettet i 1992. Samarbeidet er en viktig del av Norges geografiske infrastruktur, og data omfattet av samarbeidet, er avgjørende for arbeid med klimatilpasning, samfunnssikkerhet og planlegging. Rapporten er svar på oppdrag Kartverket ble gitt i tildelingsbrev for 2021. Funnene fra rapporten baserer seg på gjennomgang av relevant dokumentasjon og innspill fra 29 informanter i offentlig og privat sektor.

Den samfunnsmessige anslåtte nytteverdien, bruken og kostnaden av datasettene i Geovekst (pdf)