DnB NOR Bank ASA - Nordlandsbanken ASA

Finansdepartementet har 28. juni 2011 avslått søknad om forlengelse av dispensasjon fra finansieringsvirksomhetsloven § 2a-6 annet ledd, fjerde punktum for videreføring av Nordlandsbanken ASA som 100 pst. eiet datterselskap av DnB NOR Bank ASA, dog slik at DnB NOR Bank ASA har fått frist til 31. desember 2012 for å bringe konsernstrukturen i samsvar med Finansdepartementets vedtak.

DnB NOR Bank ASA
0021  OSLO

Deres ref.                                      Vår ref.                                   Dato
                                                     03/257 JCW                            28.06.2011DnB NOR Bank ASA – Nordlandsbanken ASA

1. 
Finansdepartementet viser til søknad 15. februar 2011 fra DnB NOR Bank ASA vedrørende tillatelse til å eie Nordlandsbanken ASA som et 100 pst. eiet datterselskap. Departementet viser videre til Finanstilsynets tilrådning 13. april 2011, samt til tidligere vedtak i saken.

Finansdepartementet har oppfattet søknaden fra DnB NOR Bank ASA som at det prinsipalt søkes om tillatelse til varig å eie Nordlandsbanken ASA som et heleid datterselskap, subsidiært at det søkes om en fortsatt tidsbegrenset tillatelse til slikt eie.

2. 
Det følger av lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2a-6 annet ledd fjerde punktum at en bank ikke kan eies av en annen bank. I finansieringsvirksomhetsloven § 2a-6 sjette ledd er det åpnet for at Kongen (delegert Finansdepartementet) i særlige tilfelle kan gjøre unntak fra dette forbudet.

Finansdepartementet viser til at departementet i brev 13. juni 2008 ga DnB NOR Bank ASA tidsbegrenset dispensasjon til å eie Nordlandsbanken ASA i inntil 3 år, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2a-6 sjette ledd, under henvisning til mulige lovendringer knyttet til forbudet mot at bank kan eies av annen bank, jf. Banklovkommisjonens arbeid med ny finanslov, samt arbeidet med å gjennomføre direktiv 2007/44/EF.

3. 
Etter Finansdepartementets vurdering foreligger det ikke lenger «særlige tilfelle» som kan begrunne fortsatt dispensasjon fra finansieringsvirksomhetsloven § 2a-6 annet ledd fjerde punktum, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2a-6 sjette ledd. Departementet viser til at forbudet mot at bank kan eies av annen bank ble opprettholdt i forbindelse med gjennomføring av direktiv 2007/44/EF, jf. Ot. prp. nr. 80 (2008-2009), og til at en enstemmig Banklovkommisjon i NOU 2011: 8 heller ikke foreslår vesentlige endringer i gjeldende rett når det gjelder prinsippet om at likeartet virksomhet skal drives i samme foretak i et konsern.

Finansdepartementet viser til at DnB NOR Bank ASA nå har hatt over åtte år på seg til å bringe organiseringen av konsernet i samsvar med finansieringsvirksomhetsloven § 2a-6. Det er etter Finansdepartementets vurdering ikke grunnlag for ytterligere fristforlengelse.

4. 
Finansdepartementet har på denne bakgrunn fattet følgende vedtak:

Søknad om forlengelse av dispensasjon fra finansieringsvirksomhetsloven § 2a-6 annet ledd fjerde punktum for videreføring av Nordlandsbanken ASA som 100 pst. eiet datterselskap av DnB NOR Bank ASA avslås, dog slik at DnB NOR Bank ASA gis frist til 31. desember 2012 for å bringe konsernstrukturen i samsvar med Finansdepartementets vedtak.

Vedtaket er et enkeltvedtak og kan innen tre uker fra underretning om vedtaket påklages i henhold til forvaltningslovens kapittel VI. Eventuell klage sendes til Finansdepartementet.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                            Åse Natvig
                                                                            underdirektør


Gjenpart: Finanstilsynet
               Nordlandsbanken ASA