Dokumentavgiftsloven

LOV-1975-12-12-59 Lov om dokumentavgift

Dersom Stortinget vedtar at det skal svares dokumentavgift til statskassen, gjelder de bestemmelser som er gitt i eller i medhold av denne lov. Departementet kan gi forskrifter om: hvem som er ansvarlig for at avgift blir svart, beregning og oppkreving av avgift, herunder avrunding av avgiftsgrunnlag og avgiftsbeløp, kontrollen med at pliktig avgift blir svart, plikt for avgiftspliktige til å føre regnskaper og til å gi kontrollmyndighetene opplysninger som er nødvendig for avgiftsfastsettelsen, betaling av renter av avgift som blir erlagt for sent og rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling av avgift, innbetalingsordningen og om bankers plikt til å avvise betalingsoppdrag med mangelfulle opplysninger.

Dersom Stortinget vedtar at det skal svares dokumentavgift til statskassen, gjelder de bestemmelser som er gitt i eller i medhold av denne lov. Departementet kan gi forskrifter om: hvem som er ansvarlig for at avgift blir svart, beregning og oppkreving av avgift, herunder avrunding av avgiftsgrunnlag og avgiftsbeløp, kontrollen med at pliktig avgift blir svart, plikt for avgiftspliktige til å føre regnskaper og til å gi kontrollmyndighetene opplysninger som er nødvendig for avgiftsfastsettelsen, betaling av renter av avgift som blir erlagt for sent og rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling av avgift, innbetalingsordningen og om bankers plikt til å avvise betalingsoppdrag med mangelfulle opplysninger.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Til toppen