Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2019-2020

SØF-rapport nr. 02/22

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) initierte vinteren 2010 et prosjekt om effektivitet i kommunale tjenester.

Formålet var å få mer kunnskap om effektiviteten og effektivitetsutviklingen i de kommunale tjenestene, samt å utvikle et årlig beregningsopplegg for den enkelte kommune og kommunene som helhet. Det var ønskelig at beregningsopplegget skulle kunne benyttes til å illustrere effektivitet og effektivitetsutvikling i enkeltsektorer og for kommunene som helhet. Prosjektet ble utført av Senter for økonomisk forskning (SØF) ved NTNU og var basert på data for 2008-2009. Dette prosjektet har vært utgangspunkt for seinere prosjekter, og samlet har disse prosjektene benyttet data for 2008-2019. Denne foreliggende rapporten presenterer oppdaterte analyser basert på data for 2019­-2020.

Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2019-2020 (pdf)