Elcon Finans AS og Bankia Bank AS - tillatelse til fusjon m.m

Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS
Torkel Ernø
Postboks 1400 Vika
0115 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

ANM-50480

05/4520 FM CW

15.12.2005

Elcon Finans AS og Bankia Bank AS – tillatelse til fusjon m.m

Det vises til Deres søknad 27. september 2005 på vegne av Elcon Finans AS, Bankia Bank AS og Santander Consumer Finance SPA. Det vises også til Kredittilsynets tilråding i saken ved brev 17. november 2005, samt til brev til Finansdepartementet 29. november 2005.

  1. Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 3-6, jf. res. 10. juni 1988 nr. 457 gis Elcon Finans AS og Bankia Bank AS tillatelse til å fusjonere, med Bankia Bank som overtakende selskap. Det fusjonerte selskapet skal være Santander Consumer Bank AS.
  2. Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-7 annet ledd første punktum godkjenner Finansdepartementet endringen i Santander Consumer SPAs konsernstruktur som følge av fusjonen.
  3. Santander Consumer Bank AS gis tillatelse til å utvide sitt tjenestespekter til også å gjelde finansiell leasing, jf. punkt 3 i vedlegg 1 til det konsoliderte bankdirektiv 2000/12/EC.
  4. Kravet om at Bankia Bank AS skal ha kapitaldekning på 10 prosent av et grunnlag vektet etter alminnelige regler, jf. Bankia Banks bankkonsesjon av 18. mai 2001 oppheves. Lovens krav om 8 prosent kapitaldekning gjelder, jf. forretningsbankloven § 21.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  1. Santander Consumer Bank AS skal oversende selskapets vedtekter til Kredittilsynet etter at den selskapsrettslige fusjonen er gjennomført for godkjenning.
  2. Transaksjoner som foretas mellom Santander Consumer Finance SPA med tilhørende datterselskaper og Santander Consumer Bank AS skal skje i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper.
  3. Melding om endringer i bankens styre, samt bekreftelse på at egnethetsvurdering er gjennomført, skal oversendes fra Santander Consumer Bank AS til Kredittilsynet så snart de er vedtatt.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør