Endret utdanningsbehov for HV - konsekvenser for Heistadmoen, herunder gjennomgående tjeneste for HMKG

Endret utdanningsbehov for HV – konsekvenser for Heistadmoen, herunder gjennomgående tjeneste for HMKG

Denne vurderingen er utarbeidet med bakgrunn i et mandat fra Forsvarsdepartementet og er en del av arbeidet til arbeidsgruppe 2. Arbeidsgruppen har drøftet hvor mange utdanningsgarnisoner Heimevernet (HV) har behov for.

Drøftingen har vist at landheimevernet har behov for en styrke 1. øvingsdag på 2827 mannskaper for å utdanne til den vedtatte strukturen. Arbeidsgruppen forholder seg til Stortingets vedtak av 13. juni 2002 og definerer 100 operative dager førstegangstjeneste til i praksis å være 6 måneder. Det gjennomføres to innkallinger til førstegangstjeneste i HV pr år. Heimevernets utdanningsgarnisoner skal være i stand til å forlegge, forpleie og utdanne dette antallet på årsbasis. Spesialister til HV overføres fra forsvarsgrenene og gis ytterligere opplæring i HV i forbindelse med årlig trening. Landheimevernets behov for spesialister pr år er av en slik størrelse (ca 550) at det vil kreves betydelig innsats å utdanne disse spesielt. Ut fra et kostnadssynspunkt synes det derfor hensiktsmessig at produksjonen av spesialister til HV skjer i forsvarsgrenene. En kombinasjon av kortere førstegangstjeneste og bruk av økonomiske virkemidler vil kunne gi en viss kompensasjon dersom en slik utdanningsmodell fører til merbelastning for de vernepliktige. I behandlingen av St.prp. nr 45 (2000-2001) sier Forsvarskomiteen i en flertalls-bemerkning at HV-utdanningen skal legges til Værnes og at øvrige behov dekkes gjennom HV-utdanning på Heistadmoen og GP. Værnes ligger således fast som utdanningsgarnison. Et årlig produksjonsbehov på ca 2827 HV-soldater tilsier at 1027 soldater (513 pr kontingent) må utdannes ved andre garnisoner enn Værnes dersom kapasiteten på Værnes utnyttes fullt ut. Både Heistadmoen og GP har kapasitet til å utdanne dette volumet. Det er derfor behov for kun to utdanningsgarnisoner i HV. I forhold til planlagt virksomhet vil nedleggelse av Heistadmoen leir og overføring av virksomhet til Værnes, GP og Husebyleiren innebære en brutto besparelse på 55 militære og 37 sivile stillinger. 18 militære stillinger videreføres på Værnes og GP slik at netto besparelse blir 37 militære og 37 sivile stillinger. Gjennomgående tjeneste for alle soldater i HMKG i Huseby leir krever kapasiteter tilsvarende 125 soldater og 18 befal. Som følge av at rekruttskolen integreres i gardens ordinære kompanistruktur innebærer dette en innsparing på 7 stillinger i forhold til å ha en separat avdeling på Heistadmoen. Investeringer og oppgradering i EBA i Husebyleiren er beregnet til ca. 87 millioner kroner. Nedleggelse av leiren innebærer en beregnet årlig innsparelse/EBA på 44 millioner kroner fordelt på drift EBA og investering EBA. Innsparing i personalutgifter er beregnet til ca 33 millioner kroner. Avhending av Heistadmoen leir vil ikke gi økonomisk gevinst og er beregnet å koste ca 59 millioner kroner (middelverdi). Avhending av skyte- og øvingsfelt er beregnet å koste ca 134 millioner kroner.

Nedleggelse av Heistadmoen leir og overføring av virksomhet til Værnes, GP og Husebyleiren har en positiv nåverdi på ca 233 millioner kroner beregnet etter dårligste alternativ over 10 år med 6% diskonteringsrente. Tiltaket er lønnsomt etter 4 ^2 år. Tilsvarende med skyte- og øvingsfelt er beregnet til ca 158 millioner kroner og vil være lønnsomt etter 6 år.

Slik mandatet er utformet anbefaler arbeidsgruppen at Heimevernet gjennomfører sin styrkeproduksjon i to utdanningsgarnisoner, Værnes og Garnisonen i Porsanger. Heistadmoen leir legges ned 31. desember 2004. Heimevernsdistrikt 03 videreføres i nåværende lokaliteter på Kongsberg. Ansvaret for skyte- og øvingsfeltene overføres til HV-03. Det innføres gjennomgående tjeneste i HMKG i Huseby leir i Oslo fra høsten 2004.