Forsiden

§§ 8-10 ff: Vedrørende endringene i rederiskatteordningen ved lov 25. juni 2010 nr. 41 - basisordningen og oppgjørsordningen

Vedrørende endringene i rederiskatteordningen ved lov 25. juni 2010 nr. 41 - basisordningen og oppgjørsordningen.

Det vises til e-post datert 16. juni 2010.

Ved lov 25. juni 2010 nr. 41 ble det vedtatt endringer i rederiskatteordningen (overgangsreglene for behandling av latente skatteforpliktelser fra før 2007), jf. Prop. 126 LS (2009–2010) kapittel 4.

Endringene innebærer justeringer i basisordningen for behandlingen av latente skatteforpliktelser opparbeidet innenfor rederiskatteordningen før 2007, jf. Prop. 126 LS (2009–2010) avsnitt 4.3.2. Justeringene går blant annet ut på at rekkefølgebestemmelsene er endret, slik at de gamle, ubeskattede inntektene fra før 2007 anses tatt ut av selskapet før all annen opptjent kapital. Videre er miljøfondsordningen avviklet, slik at det ikke gis fradrag for nye kostnader til miljøtiltak. Det er også innført krav til minste realkapitalandel for å hindre omgåelse med sikte på å flytte virksomhet ut av selskapet, samt innstramminger i forbudet mot lån og sikkerhetsstillelse for å hindre at de ubeskattede inntektene i praksis gjøres tilgjengelige utenfor selskapet uten beskatning.

I tillegg er det innført en frivillig oppgjørsordning for latente skatteforpliktelser fra før 2007, som rederiene kan velge istedenfor basisordningen, jf. Prop. 126 LS (2009–2010) avsnitt 4.3.3. Oppgjørsordningen innebærer en endelig beskatning med 10 pst. av den beregnede gevinsten per 1. januar 2007, etter fradrag for tredjedelen knyttet til miljøfondsordningen. Valg av oppgjørsordningen må skje i forbindelse med selvangivelsen for 2010.

Departementet vil bemerke at kravet til minste realkapitalandel er et element som inngår i basisordningen fra og med inntektsåret 2010. For rederier som velger den frivillige oppgjørsordningen, vil kravet til minste realkapitalandel ikke gjelde.

Også forbudet mot lån og sikkerhetsstillelse inngår i basisordningen. Rederier som velger oppgjørsordningen vil derfor ikke være omfattet av forbudet for inntektsårene fra og med 2010.

Med hilsen
Hallvard Rue  e.f.
lovrådgiver
                                                                                           Lars Tønder
                                                                                                 rådgiver