§ 6-7 Erstatningsansvar ved skade på ansattes kjøretøy forvoldt av ungdom i institusjoner

Erstatningsansvar ved skade på ansattes kjøretøy forvoldt av ungdom i institusjoner

Erstatningsansvar ved skade på ansattes kjøretøy forvoldt av ungdom i institusjoner


Etter barnevernloven § 6-7 har ansatte på barneverninstitusjoner taushetsplikt om beboernes personlige forhold. Barnevernloven § 6-7 gir reglene i forvaltningsloven §§ 13 -13 e anvendelse med nærmere bestemte avgrensninger. Forvaltningsloven § 13 b første ledd nr. 6 gir hjemmel til å anmelde eller gi opplysninger om lovbrudd til påtalemyndigheten, men ingen plikt til å gjøre det. Barnevernloven § 6-7 tredje ledd begrenser imidlertid adgangen til å gi opplysninger til påtalemyndigheten ved at slike opplysninger bare kan gis der dette er nødvendig for å fremme barneverntjenestens eller institusjonens oppgaver eller for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse. Dette innebærer med andre ord at ansatte ved institusjoner også har taushetsplikt overfor politiet.

Begrensningen i § 6-7 er begrunnet i hensynet til tilliten til barneverntjenesten eller institusjonen og de behandlingsoppgaver disse er tillagt. Dette innebærer at barnevernloven § 6-7 som hovedregel er til hinder for at ansatte anmelder beboerne til politiet. Slik anmeldelse vil i utgangspunktet innebære brudd på de ansattes taushetsplikt. Bare dersom man etter en konkret og individuell vurdering finner at anmeldelse er nødvendig for å fremme institusjonens oppgave i forhold til den enkelte klient, eller dersom anmeldelse har som formål å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse, kan man foreta anmeldelse.