eSolutions Group AS/Faktab Finans AB - overdragelse av virksomhet som utsteder av e-penger

Faktab Finans AB
v/advokat Mathias Tveten
Roald Amundsens gate 6
0161 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

03/2365 FM AlB

13.10.2005

eSolutions Group AS/Faktab Finans AB – overdragelse av virksomhet som utsteder av e-penger

Det vises til Deres brev av 21. januar 2005, til Kredittilsynets tilrådning i brev av 7. februar 2005, samt til Deres telefaks av 8. juni 2005 hvor det opplyses at brevet av 21. januar også er å anse som søknad på vegne av Faktab Finans AB til å overta e-pengevirksomheten til eSolutions Group AS.

Med hjemmel i lov av 13. desember 2002 nr. 74 om e-pengeforetak § 7-1 gis Factab Finans AB rett til å overta virksomheten som utsteder av e-penger fra eSolutions Group AS. Departementet har lagt vekt på opplysninger om at Faktab Finans AB vil drive virksomhet i Norge gjennom filial i Norge. Slik virksomhet vil bl.a. måtte være i samsvar med lov av 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger m.v.

Tillatelse til å overta virksomheten som utsteder av e-penger er begrenset til å gjelde de av eSolutions Group AS’ kunder som har gitt sitt uttrykkelige og aktive samtykke til overføring av kontoavtalen og innestående klientmidler.

Konsesjonen til eSolutions Group AS til å drive virksomhet som utsteder av e-penger trekkes tilbake fra samme tidspunkt.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet (ref 05/558)