Etiske grunnregler for Forsvarsdepartementet og Forsvaret

(18.05.04) Forsvarsdepartementet har videreutviklet sine etiske retningslinjer for ansatte i forsvarssektoren som går over i stillinger i det private næringsliv. Se også pressemelding publisert 4. mars 2004.

Etiske grunnregler for Forsvarsdepartementet og Forsvaret

(Forsvarsdepartementet har videreutviklet sine etiske retningslinjer for ansatte i forsvarssektoren som går over i stillinger i det private næringsliv. Se også pressemelding publisert 4. mars 2004.

ETISKE GRUNNREGLER FOR FORSVARSDEPARTEMENTET OG FORSVARET

TAUSHETSPLIKT
Alle medarbeidere er iht forvaltningsloven § 13 pålagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet.

VARSOMHET
Alle medarbeidere skal utvise særlig aktsomhet overfor private aktører som i løpet av den senere tid har tilsatt personell som i løpet av de siste to år har vært ansatt i Forsvarsdepartementet eller Forsvaret.

HABILITET
Alle medarbeidere skal opptre med respekt og objektivitet overfor publikum med vekt på åpenhet omkring forvaltningens beslutningsprosesser og vedtak.
Medarbeidere som kan påvirke eller treffe beslutninger på Forsvarsdepartementets eller Forsvarets vegne, må ikke ta del i behandling eller avgjørelser av noen spørsmål der vedkommende selv eller nærstående har personlige eller økonomiske særinteresser.
Forvaltningsloven §§ 6 - 10 om habilitet gjelder for alle ansatte.

LOJALITET
Alle har et ansvar for å sette seg inn i og opptre i samsvar med gjeldende lover, regler og avtaleverk, særlig forvaltningsloven, offentlighetsloven, tjenestemannsloven, sikkerhetsloven og Anskaffelsesregelverket for Forsvaret. Alle har et ansvar for å gjøre seg kjent med regjeringens/statsrådens politikk innenfor sitt fagområde. Medarbeidere skal gi profesjonelle og uavhengige råd, men utføre arbeidsoppgaver i tråd med politiske vedtak og føringer.

TJENESTEYTING
Alle har et felles ansvar for å utvikle gode arbeidsnormer og tilrettelegge forholdene slik at alle medarbeidere forstår hva som betraktes som rett og galt i tjenesteforholdet.
Alle har et felles ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø, og å utvikle en god kultur som er preget av åpenhet og toleranse.

SAKSBEHANDLING
Saksbehandling skal dokumenteres, samt være sporbar og etterprøvbar.

ANSVAR
Alle forhold som kan innebære brudd på reglene skal rapporteres til nærmeste overordnede. Det er et sjefsansvar å påse at den enkelte medarbeider har kjennskap til og forståelse for ovennevnte regler.