EU-rammeforordning om sikkerhet (security)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.03.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/1905- SM

09.02.06

EU-rammeforordning om sikkerhet (security) - forslag til ny forordning

Departementet viser til vedlagte kopi av den danske versjonen av EUs forslag til ny europaparlaments- og rådsforordning - Kom (2005) 429 om fastsettelse av felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. Forslaget er for tiden til behandling i

EU-Rådet/Parlamentet.

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2320/2002 av 16. desember 2002 om fastsettelse av felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart ble utarbeidet som en følge av hendelsene knyttet til 11. september 2001. Forordningen er en del av norsk rett,

jf. forskrift av 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten. Aktuelle web - adresser som gjelder dette regelverket 1Kommisjonsforordning (EF) nr. 622/2003 av 4. april 2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet og det øvrige utfyllende EU-regelverk om sikkerhet (security) er ”EU RESTRICTED”. Dette korresponderer med ”Begrenset” iht. den norske sikkerhetsloven §§ 11 og 12. Dette er grunnen til at bare en begrenset del av regelverket er offentlig tilgjengelig. er f. eks.:


http://www.lovdata.no/for/sf/sd/krono.html

http://www.luftfartstilsynet.no/security/article321.ece

Forslaget Kom (2005) 429 til ny/revidert forordning skal primært representere en opprydning og forenkling av forordning nr. 2320/2002. Rettslige uklarheter er søkt fjernet. Regler om operasjonelle og tekniske standarder er foreslått tatt ut av forordningen. Når forordningen er vedtatt av EUs organer - (tidspunktet er foreløpig ikke avklaret)- vil EU-Kommisjonen kunne gi utfyllende kommisjonsforordninger med hjemmel i forordningen.

F.eks. finnes ikke forenklede krav for små 2Jf. artikkel 4 nr. 3 a) – c) vedr. små lufthavner med lite trafikk i forordning (EF) nr. 2320/2002. lufthavner i forslaget. Men EU-Kommisjonen har opplyst at regler om dette skal tas inn i utfyllende kommisjonsforordninger.

I forslaget er virkeområdet for forordningen utvidet til å gjelde alle lufthavner

med sivil luftfart innenfor EU/EØS-området. I gjeldende regelverk er en ”lufthavn” ethvert område i en medlemsstat som er åpen for kommersiell lufttransport.

I forslaget er det et kapittel om sikkerhetsforanstaltninger under flygningen. Her omtales tiltak overfor potensielt uregjerlige passasjerer. Videre reguleres bruk av

”in-flight security officer”/ ”sky marshals” ombord i fly, dvs. bevæpnede politi ol - på dansk oversatt til ”sikkerhedsansvarlig”. Det tilligger det enkelte land å avgjøre om det skal innføres en ordning med ”sky marshals”. Dette utgjør også en utvidelse av forordningens virkeområde.

Forslaget inneholder ikke noe om hvordan sikkerhetstiltakene iht. forordningen skal finansieres. Det er fortsatt overlatt til det enkelte land å bestemme finansieringsmåten. 3Sikkerhetsavgift iht. takstregulativet for 2006: Avgift kr 40,- betales for hver avreisende passasjer, jf. § 4-1. Se ellers St.prp. nr. 1 (2005 – 2006) for Samferdselsdepartementet, s.69 – beredskap mot terror og sabotasje.

I overensstemmelse med forvaltningslovens regler om utredningsplikt, ønsker departementet å motta myndigheters og markedsaktørers beskrivelse av eventuelle økonomiske 4I bl.a. St. meld nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015, s. 83 er omtalt investeringer og årlige driftskostnader for Avinor som følge av forordning (EF) nr. 2320/2002 med utfyllende regelverk., administrative og andre konsekvenser forslaget kan ha. Disse beskrivelsene vil kunne brukes som grunnlag for å utarbeide eventuelle utfyllende gjennomføringsbestemmelser med mer.

F.eks. ønskes belyst hvilke økonomiske og andre konsekvenser

  • endringen av definisjonen - for hva som er å anse som lufthavn -

kan ha for lufthavner som i dag ikke driver ”kommersiell” lufttransport, (f.eks. visse helikopterlandingsplasser) og

  • fjerningen av kapittelet om post, slik at post blir å anse som en form for frakt 5F. eks. Posteurop har bedt om at det opprettholdes et eget kapittel i regelverket om post, bl.a. pga at postmarkedet innenfor EU skal liberaliseres ytterligere..

Vi ber om at eventuelle uttalelser er departementet i hende innen 31. mars 2006.

Med hilsen

Ottar Ostnes e.f.


Signe Moe

Avinor AS

Postboks 8124 Dep, 0032 Oslo

Barne- og likestillingsdepartementet

Board of Airline Representative in Norway, BARIN,

0080 Oslo

CHC Helikopter Service AS

4055 Stavanger lufthavn

EAA

Fetveien 80, 2007 Kjeller

Finansdepartementet

Flyselskapenes Landsforening

Postboks 5474 Majorstua, 0305 Oslo

Forsvarsdepartementet

Justisdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep 0033 Oslo

Luftfartstilsynet

8001 Bodø

Norsk Aero Klubb (NAK)

Postboks 383 Sentrum, 0102 Oslo

Norsk Allmennflygerforening (AOPA-Norway)

Postboks 15, 1350 Lommedalen

Norsk Flygelederforening

Postboks 141, 1330 Fornebu

Norsk Flygerforbund

Oksenøystien 2, 1366 Lysaker

Norsk Flyoperatør Forbund

2027 Kjeller

Norsk Flytekniker Organisasjon

Postboks 60, 2061 Gardermoen

Norsk Helikopter AS

Postboks 171, 4097 Sola

Norsk Helikopteransattes Forbund

Postboks 522, 4055 Stavanger lufthavn

Norsk Kabinforening

Drammensveien 43, 0271 Oslo

Norske Flyspeditørers Forening

Postboks 5489 Majorstuen, 0305 Oslo

Norwegian

1330 Fornebu

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Oljeindustriens landsforening

P.b. 8065 Postterminalen, 4068 Stavanger

Oslo lufthavn Gardermoen

2061 Gardermoen

Petroleumstilsynet

Postboks 599 Sentrum, 4003 Stavanger

Politidirektoratet

Postboks 8051 Dep, 0031 Oslo

Politiets Sikkerhetstjeneste

Postboks 4773 Nydalen

Posten Norge AS

0001 Oslo

PRIFO

Postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo

Rygge lufthavn

1590 Rygge flystasjon

Sandefjord lufthavn, Torp

3234 Sandefjord

SAS Braathens AS

0080 Oslo

Sjøfartsdirektoratet

Postboks 8123 Dep 0032 Oslo

Skien lufthavn

3739 Skien

Statens havarikommisjon for transport

Postboks 213, 2001 Lillestrøm

Stord lufthavn

Sørstokken, 5410 Sagvåg

Stortingets Ombudsmann for forvaltningen

Postboks 8028 Dep 0030 Oslo

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Postboks 5494 Majorstua, 0305 Oslo

Utenriksdepartementet

Widerøe’s Flyveselskap AS

1301 Sandvika