Evaluering av forsøk med overføring av oppgaver fra Husbanken til statsforvalterembeter

Menon Economics har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) gjennomført en evaluering av forsøket med overføring av boligsosiale råd- og veiledningsoppgaver fra to av Husbankens regionkontorer til tre statsforvalterembeter. Evalueringen er gjennomført i perioden fra august 2021 til februar 2024. Evalueringen bygger på nullpunktsmåling gjennomført i 2021.