Evaluering av Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

En evaluering av om de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP) har virket etter mål og hensikt for de temaer som retningslinjene omhandler.

Les hele rapporten her(PDF)