F-04-19 Rundskriv til forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger og tilhørende forskrifter for hver utdanning

Kunnskapsdepartementet fastsatte den 6.september 2017 forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger. 15.mars 2019 fastsatte departementet forskrifter om retningslinjer for åtte helse- og sosialfagutdanninger og høsten 2019 skal forskriftene for de resterende grunnutdanningene fastsettes. Disse inngår i et nytt styringssystem for helse- og sosialfagutdanningene.

Det er utarbeidet et rundskriv som utdyper og forklarer enkelte punkter i forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger og tilhørende forskrifter om retningslinjer for hver enkelt utdanning. 

Rundskrivet er en orientering fra departementet til berørte parter som hjelp i tolkningen av forskriftene. Rundskrivet tar for seg forskrift om felles rammeplan og gir tilleggsinformasjon om de enkelte paragrafene, herunder paragrafene som omhandler felles læringsutbyttebeskrivelser og praksisstudier. Det er i tillegg lagt til ytterligere forklaring vedrørende forskriftene for enkelte utdanninger.

Rundskriv F-04-19.pdf