Høring om ordningen Fagbrev på jobb

Regjeringen sender på høring forslag om ordningen Fagbrev på jobb. Ordningen skal gi flere mulighet til å gå opp til fag- eller svenneprøve. Tiltaket ble varslet av Regjeringen i Meld. St. 16 (2015–2016) - Fra utenforskap til ny sjanse. Forslaget er utarbeidet i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Status: På høring

Høringsfrist: 19.05.2017