Høring om ordningen Fagbrev på jobb

Regjeringen sender på høring forslag om ordningen Fagbrev på jobb. Ordningen skal gi flere mulighet til å gå opp til fag- eller svenneprøve. Tiltaket ble varslet av Regjeringen i Meld. St. 16 (2015–2016) - Fra utenforskap til ny sjanse. Forslaget er utarbeidet i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.05.2017

Vår ref.: 17/1887

HØRING – FAGBREV PÅ JOBB

Vedlagt følger et høringsnotat om "Fagbrev på jobb", som er et forslag til en alternativ vei til fag- eller svenneprøven. Regjeringen fremmet forslag om en slik ordning i Meld. St. 16 (2015–2016) Fra utenforskap til ny sjanse.

Høringssaken er tilgjengelig på regjeringen.no. Høringsuttalelser kan sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: www.regjeringen.no/id2547137. Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no.

Høringsfristen er er 19. mai 2017. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Høringsnotatet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med medlemmer fra partene i arbeidslivet og Kunnskapsdepartementet.

Med hilsen

Erik Saglie (e.f.)
Avdelingsdirektør

                                                                             Jan Ellertsen
                                                                            Spesialrådgiver

Akademikerne
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Aust-Agder fylkeskommune
Barne- og likestillingsdepartementet
Buskerud fylkeskommune
Elevorganisasjonen
Finnmark fylkeskommune
Fylkesmennene
Hedmark fylkeskommune
Helse- og omsorgsdepartementet
Hordaland fylkeskommune
Hovedorganisasjonen Virke
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kompetanse Norge
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Møre og Romsdal fylkeskommune
NOKUT
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norsk studentorganisasjon
Nærings- og fiskeridepartementet
NHO
Oppland fylkeskommune
Organisasjon for norske fagskolestudenter
Oslo kommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Unio
Utdanningsdirektoratet
Utenriksdepartementet
Vest-Agder fylkeskommune
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Østfold fylkeskommune