Faktaark - Lovtiltak mot terrorisme

Enkelte spesielt alvorlige straffbare handlinger skal anses som terrorhandlinger dersom minst ett av gitte tilleggsvilkår er oppfylt.

Faktaark

Lovtiltak mot terrorisme

Definisjon av begrepet "terrorhandlinger":

Enkelte spesielt alvorlige straffbare handlinger skal anses som terrorhandlinger dersom minst ett av gitte tilleggsvilkår er oppfylt.

Se straffeloven § 147 a.

De straffbare handlingene som inngår i definisjonen er:

 • handlinger som inngår i den såkalte mordbrannparagrafen i straffeloven (§ 148)
 • kapring av fly, skip eller oljeinstallasjon
 • forstyrrelse av informasjonssamling, energiforsyning, kringkasting, telekommunikasjon eller samferdsel (se straffeloven § 151 b)
 • forgiftning av drikkevann som har medført fare for tap av menneskeliv eller helbred
 • ulovlig befatning med plutonium eller uran (se straffeloven § 152 a)
 • miljøkriminalitet
 • forgiftning av gjenstander som er bestemt til alminnelig bruk eller omsetning
 • befatning med visse bakteriologiske substanser
 • spredning av sykdom
 • frihetsberøvelse
 • grov legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter
 • drap.

Alle disse handlingene kan straffes strengt allerede etter dagens lovgivning.

For at en handling skal anses som en terrorhandling, må den være begått med minst ét av disse forsettene (med forsett menes å begå et lovbrudd med viten og vilje):

 • å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet (for eksempel de tre statsmakter, energiforsyning, bankvesen eller helseberedskapen i landet)
 • å skape alvorlig frykt i befolkningen
 • å tvinge myndighetene til å tåle, gjøre eller unnlate noe av vesentlig betydning for landet, typisk å tvinge myndighetene til å treffe en bestemt avgjørelse

Strafferammen for terrorhandling er fengsel inntil 21 år.

Eksempel på terrorhandling etter definisjonen:

Et drap er begått for å tvinge offentlige myndigheter til å treffe en bestemt beslutning som er av vesentlig betydning for landet.

Bakgrunn for forslaget:

 • Terrorisme er et internasjonalt anliggende og må bekjempes av verdenssamfunnet.
 • FN har derfor vedtatt en konvensjon (1999) og en resolusjon (2001) som bl a forbyr finansiering av terrorisme.
 • For å tilpasse lovverket FNs vedtak har det vært behov for å gjøre endringer i straffeloven og andre lover.
 • Europeiske land har gått sammen om en definisjon av begrepet "terrorhandling", tilpasset ut fra en rammeavgjørelse fra EU
 • Norges definisjon
  - snevrer inn hvilke straffbare handlinger som omfattes i forhold til EUs liste
  - presiserer hva som menes med terrorforsett, særlig på området som gjelder å ødelegge et lands strukturer

Endringer i lovtiltak mot terrorisme