Faktaark om gebyrer

Fra 1. januar 2006 økes rettsgebyret (R) med 15 kroner (1,8 prosent), til 860 kroner. Flere offentlige gebyrer følger rettsgebyret, for eksempel gebyr for tinglysing og gebyret som må betales for å åpne en rettssak.

Faktaark om gebyrer

Rettsgebyret

Fra 1. januar 2006 økes rettsgebyret (R) med 15 kroner (1,8 prosent), til 860 kroner. Flere offentlige gebyrer følger rettsgebyret, for eksempel gebyr for tinglysing og gebyret som må betales for å åpne en rettssak.

Alle offentlige gebyrer regnes ut ved å gange rettsgebyret med en multiplikator. Multiplikatoren varierer fra sakstype til sakstype. Der gebyret ender med desimaler skal tallet rundes ned til nærmeste krone.

Mer om de forskjellige gebyrene i blant annet rettsgebyrloven og lov om pass.

Passgebyret

Passgebyret beholdes på dagens nivå, men knyttes ikke lenger opp mot rettsgebyret. Passgebyret for voksne er 990,- kroner. Gebyret for pass til barn er 420,- kroner.

Tinglysingsgebyret

Tinglysingsgebyret reduseres i saker som gjelder refinansiering av lån innenfor samme låneramme, med samme pantsetter(e) og hvor samme panteobjektet stilles som sikkerhet. Tinglysingsgebyret settes til 0,25 ganger grunnsatsen i rettsgebyret (R), slik at tinglysingsgebyret ved refinansiering blir kr 215. Tiltaket vil gjøre det billigere å flytte lån og slik bidra til å skjerpe konkurransen i lånemarkedet. For at tinglysingsmyndigheten effektivt skal kunne skille ut dokumenter som kun gjelder refinansiering av lån, skal pantedokumentet tydelig merkes med dette.

Som følge av endringer i rettsgebyret fra 1. januar 2006 blir tinglysingsgebyret for:

  • pantedokumenter ved refinansiering innen for samme låneramme kr 215 (0,25R)
  • ordinære pantedokumenter kr 1935 (2,25R)
  • annen tinglysing i Grunnboken eller kraftledningsregisteret kr 1548 (1,8R)

Endringer i rettsgebyrloven fra 1. januar 2005

Gebyret ved begjæring om tvangsfullbyrdelse, og gebyret i sak der det blir tatt utlegg, ble hevet med virkning fra 1. januar 2005.

Gebyrøkningen skjer ved at multiplikatoren i rettsgebyrloven § 14 første ledd første punktum heves fra 2 R til 2,1 R, og ved at multiplikatoren i rettsgebyrloven § 14 første ledd nr. 1 heves fra 1,5 R til 2,6 R.

Det vil si at gebyret for begjæring om tvangsfullbyrdelse fra 1.1.2006 er 1806,- kroner. I saker der det blir tatt utlegg, skal det i tillegg betales et gebyr på 2236,- kroner.

Mer informasjon om gjeldsinndriving.

Inkassosatsen

1. januar 2006 øker inkassosatsen fra 540 til 550 kroner. Skyldneres ansvar for inndrivningskostnader blir fastsatt ut fra inkassosatsen. Denne satsen justeres årlig av Justisdepartementet på grunnlag av utviklingen av konsumprisindeksen. Justisdepartementet har fastsatt at satsen fra og med 1. januar 2006 skal være på 550 kroner.