Fastsettelse av forskrifter om vern av 42 skogområder i fylkene Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet og Nordland

Klima- og miljødepartementet foreslår at det fastsettes forskrifter om vern for 42 skogområder.

Forslaget om vern av de 42 skogområdene omfatter ca. 71,8 km2 nytt verneareal og vil bidra til å oppfylle de nasjonale målene for naturmangfold som Stortinget sluttet seg til gjennom bl.a. behandlingen av Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet. Forslaget bidrar også til å nå Stortingets mål om vern av 10 prosent av skogarealet og til internasjonale mål og forpliktelser.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)