FIST-H (Forsvarets innsatsstyrke - Hær) overbygning og tilknytning til brigadestrukturen

FIST-H (Forsvarets innsatsstyrke – Hær) overbygning og tilknytning til brigadestrukturen

1 Anbefaling

Arbeidsgruppe 2 anbefaler at FIST-H utvikles som beskrevet i Forsvarssjefens gjennomføringsdirektiv for omstilling av Forsvaret, men med følgende tillegg :

  • FIST-H inngår i en nasjonal selvstendig brigade
  • HRS samtrenes med og knyttes opp mot en alliert brigade for internasjonale operasjoner.

1.1 Begrunnelse

1.1.1 FIST-H i en nasjonal brigade

Behovet for utvikling, vedlikehold og gjensidig utnyttelse av brigadekompetanse og operativ anvendelse tilsier at FIST-H bør være en del av en nasjonal brigade.

Etablering av en styrkebrønn for organisasjon og materiell, gjennom tilknytning av FIST-H til en nasjonal selvstendig brigade, vil gi best fleksibilitet til å kunne justere styrkebidraget i takt med eventuelle endringer i NATOs behov.

Dette kan løses enten ved å bygge opp elementer rundt FIST-H slik at denne utgjør en brigade, eller la FIST-H erstatte deler av en eksisterende brigade. Gruppen har ikke tatt stilling til hvilket alternativ som bør velges, da dette henger sammen med en vurdering av den totale hærstruktur, og ligger utenfor gruppens mandat.

1.1.2 Tilknytning til alliert brigade

For å tilfredsstille NATOs krav til samtrening må Forsvaret stille med en bataljon som i internasjonale operasjoner er samtrent med og inngår i en alliert brigade, f eks i ARRC eller i det Tysk-Nederlandske korps.

2 Ikke anbefalte løsninger

2.1 Økt deployeringsevne

For å øke FIST-Hs deployeringsevne kan FIST-H tilføres et ekstra materiellsett med "lettere" kjøretøy for manøveravdelingene, kommando og kontroll samt deler av logistikk. Dette gjør det lettere å sette styrken inn med fly.

Tilføring av materiell er grovt kostnadsberegnet. Kommersielt forsterkede feltvogner er nyttet som beregningsgrunnlag. Innenfor det kortsiktige tidsperspektiv er handlefriheten i investeringsporteføljen svært liten. Skal disse kostnadene dekkes innenfor gjeldende rammer vil dette få store konsekvenser for den øvrige strukturen. PBM vil være et av de prosjektene som må utsettes, samtidig som PBM er en forutsetning for å kunne deployeres lett. Denne løsningen kan ikke anbefales såfremt kostnadene ikke dekkes med tilleggsbevilgninger.

2.2 Økt utholdenhet

FIST-H er, innen gjeldende ressursrammer, ikke dimensjonert til å følge opp et uavhengig scenario nummer to i tillegg til det eksisterende scenario.

Mulige kapasiteter som kan følge opp en initiell styrke i et uavhengig scenario nummer to må, av rekrutteringshensyn, være andre avdelingstyper enn mekanisert infanteri. Av hensyn til styrkeproduksjonen må dette være kapasiteter av de typer som i dag inngår i FS. Avdelingene i FS kan ikke løse selvstendige oppdrag, men må inngå i større forband for å ivareta K2, beskyttelse og logistikk.

Konsekvensene innenfor økonomi og rekruttering ved å utvide kapasitetene i FIST-H anses som svært store. En slik tilpasning må derfor vurderes i en større sammenheng og gruppen kan derfor ikke anbefale en slik tilpasning som del av vårproposisjonen.

2.3 Tilpasning til NATOs mulig nye rotasjonssystem

NATOs mulige nye rotasjonsmønster vil medføre endrede forutsetninger for FIST-H. Gruppen kan ikke anbefale en justering av FIST-H for å tilpasse konseptet til NATOs foreslått rotasjonsmønster. En slik tilpasning vil ha store konsekvenser for økonomi og styrkeproduksjonen. Inntil videre anbefaler gruppen derfor at dagens rotasjonsambisjon for FIST-H opprettholdes.

2.4 Innsetting i operasjoner langt fra NATOs kjerneområde

FIST-Hs evne til å deployere langt fra NATOs kjerneområde begrenses av klimatiske forhold. FIST-H kan deployere til de fleste aktuelle innsettingsområder. Arbeidsgruppen anbefaler ikke en ytterligere tilpasning av utdanning og materiell for innsetting i de mest ekstreme klimasonene.

3 Økonomi

Anbefalingene vil bli kostnadsberegnet av arbeidsgruppe 7 som del av kostnadsberegningen av forsvarsstrukturen.