Foreningsliv i et flerkulturelt lokalsamfunn

En studie om integrasjon og sosial kapital. Rapport 2010:6

I denne rapporten rettes søkelyset mot foreningslivet som integrasjonsarena og på dannelsen av sosial kapital i et flerkulturelt lokalsamfunn.

Rapporten "Foreningsliv i et flerkulturelt lokalsamfunn" (pdf-format)Forfatter: Guro Ødegård

I denne rapporten rettes søkelyset mot foreningslivet som integrasjonsarena og på dannelsen av sosial kapital i et flerkulturelt lokalsamfunn. Studien er gjennomført i den lille drabantbyen Veitvet i Oslo, hvor det er et sterkt innslag av etnisk baserte foreninger, få tradisjonelle norske foreninger og hvor politiske myndigheter har iverksatt tiltak med den hensikt å bygge så vel fysiske møteplasser som sosiale nettverk.

Med utgangspunkt i feltarbeid og kvalitative intervjuer med både minoritets- og majoritetsetniske foreningsaktive samt andre aktører som er nært knyttet til myndighetenes satsing, reiser studien tre spørsmål.

  • Hvilken betydning har det innvandrerorienterte foreningslivet for de som er aktive i dette? Spiller det en rolle for deres sosiale og politiske integrasjon i majoritetssamfunnet? 
  • Hvilke faktorer hemmer og fremmer etniske minoriteters deltagelse i det tradisjonelle norske foreningslivet? 
  • Hvilken rolle har lokale myndigheter spilt for å bygge broer mellom ulike samfunnsaktører i en flerkulturell lokalsamfunnskontekst? Kan slike initiativer bidra til å øke lokalsamfunnets sosiale kapital?

Hensikten med studien er å øke vår forståelse for de roller det flerkulturelle foreningslivet kan spille i en lokal kontekst, og hvordan mektiggjøring av disse kan bidra til å bygge respektfulle relasjoner mellom ulike samfunnsaktører - på tross av ulikhet i autoritet og tilgang til maktressurser.