Føresegn om dyrevernnemnder

Fastsett av Landbruksdepartementet 13. februar 2004 med heimel i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 24 andre ledd og § 30 første ledd nr. 5.

Tilhøyrande lov