Føresegner om tilskot til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter - 2021 (V-0991 N)

For tildelingar i 2022.

Føresegner om tilskot til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter - 2021 (V-0991 N) (.pdf)

Sidan 1979 har det vorte sett av midlar til løypetiltak og overnattingshytter i samband med den årlege fordelinga av overskotet frå Norsk Tipping som skal nyttast til idrettsføremål. 

Desse midlane er øyremerkte nemnde føremål, og det er berre nokre særskilte søkarar som kan søke om midlar innanfor denne ordninga.

Søknadsskjema finst på www.anleggsregisteret.no. Når søknaden er fullstendig utfylt, inkludert aktuelle vedlegg, vert den sendt elektronisk til DNT. Søknadene vert behandla av Den Norske Turistforening (DNT).