Føresegner om tilskot til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter - 2022 (V-0991 N)

For tildelingar i 2023.

Føresegner om tilskot til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter - 2022 (V-0991 N) (.pdf)

Sidan 1979 har det vorte sett av midlar til løypetiltak og overnattingshytter i samband med den årlege fordelinga av overskotet frå Norsk Tipping som skal nyttast til idrettsføremål.
Føremålet med midlane er å sikre at ålmenta fortsatt skal kunne ha tilgang til løyper og overnattingshytter som er viktige utgangspunkt for å kunne drive med fysisk aktivitet i ramma av friluftsliv. 

Søknadsskjema finst på www.anleggsregisteret.no. Når søknaden er fullstendig utfylt, inkludert aktuelle vedlegg, vert den sendt elektronisk til DNT. Søknadene vert behandla av Den Norske Turistforening (DNT).