Alminnelig høring - Utredning om formidling av grunnbok- og matrikkelinformasjon fra Statens kartverk

Miljøverndepartementet sender med dette på alminnelig høring en utredning om formidling av grunnbok- og matrikkelinformasjon fra Statens kartverk.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.08.2012

Resultat:


Høringsseminar 25. juni 2012 i Oslo - utredning om den fremtidige formidlingen av grunnbok- og matrikkelinformasjon fra Statens kartverk

 

Departementet inviterte høringsinstansene til å delta på et høringsseminar mandag 25. juni 2012 kl. 10.00 – 14.00 i Regjeringskvartalet (R5), Akersgata 59, Oslo, møterom 2511.

Siktemålet med høringsseminaret var å gi informasjon og få frem synspunkter på innholdet i utredningen, konsekvenser o.a., for at høringsinstansene skal få et best mulig grunnlag for å gi sine høringssvar.

Under seminaret ble det gitt presentasjoner/innlegg fra Miljøverndepartementet, Kartverket, Datatilsynet, Geomatikkbedriftene og IKT-Norge.


Et manglene ledd i forskriftsutkastet

Innledningsvis i kapittel 12, som omhandler utkastet til forskrift med merknader, er omtalt en bestemmelse som skal stå i § 4 siste ledd om at en virksomhet er å regne som behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven dersom den mottatte informasjonen inneholder personopplysninger. Det samme temaet er omtalt i kapittel 6 som omhandler juridiske problemstillinger samt i kapittel 3 som omhandler prosjektgruppens anbefalinger.

Dette leddet i forskriften har dessverre falt ut av forskriftsutkastet.
§ 4 siste ledd skal lyde: ”Brukere som har fått tilgang til særskilte elektroniske tjenester fra Statens kartverk er å regne som behandlingsansvarlige etter personopplysningsloven § 2 nr. 4 dersom informasjonen inneholder personopplysninger.”