Forskrift om Arbeids- og velferdsetatens tilgang til opplysninger fra Innkrevingssentralen for bidrag og tilbakebetalingskrav

Fastsatt av Finansdepartementet 13. mars 2018 med hjemmel i lov 29. april 2005 nr. 20 om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven) § 22a.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov