Forskrift om avgrensing av fritak for investeringsavgift

Høring - Forskrift om avgrensning av fritak for investeringsavgift for investeringer i solenergianlegg og geovarmeanlegg

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.11.1999

Forskrift 03.03.2000

Til høringsinstansen

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

98/3227 SA LRD/KR

16 .9.1999

 

Finansdepartementet vil med dette fremlegge til høring utkast til forskrift om avgrensning av fritak for investeringsavgift for investeringer i solenergianlegg og geovarmeanlegg. Utkastet følger vedlagt.

Ved behandlingen av statsbudsjettet for budsjetterminen 1999, ba Stortinget Regjeringen om å fremme forslag om investeringsavgiftsfritak for nærmere angitte investeringer mv. i solenergianlegg, jf. Budsjett-innst. S. nr. 1 Tillegg nr. 1 (1998-99). Regjeringen fremmet samtidig forslag om å frita geovarmeanlegg for investeringsavgift, ved framleggelsen av revidert statsbudsjett 1999, jf St. prp. nr. 67 (1998-99). Stortinget vedtok 18. juni 1999 investeringsavgiftsfritak for nærmere angitte investeringer i solenergianlegg og geovarmeanlegg med virkning fra 1. juli 1999. En lignende ordning gjelder for vindkraftanlegg, bioenergianlegg, varmepumper, fjernvarmeanlegg, mikro- og minivannkraftverk, tidevannsanlegg og distribusjonsnett for naturgass som er fritatt for investeringsavgift med virkning fra 1. januar 1999. Ny § 12 i Stortingets plenarvedtak om merverdiavgift og avgift på investeringer avsnitt II lyder nå:

"Det skal ikke betales avgift av nærmere angitte investeringer mv i vindkraftanlegg, bioenergianlegg og varmepumper. Det samme gjelder for fjernvarmeanlegg, tidevannsanlegg, mikro- og minivannkraftverk, solenergianlegg og geovarmeanlegg."

Fritakene er i tråd med Regjeringens mål om å forsterke virkemiddelbruken overfor nye fornybare energikilder.

Utkast til avgrensningsforskrifter er utarbeidet i samarbeid med Olje- og energidepartementet. Forskriftene er foreslått innarbeidet i forskrift av 6. april 1999 om avgrensning av fritak for investeringsavgift for investeringer i vindkraftanlegg, bioenergianlegg, varmepumper, fjernvarmeanlegg, mikro- og minivannkraftverk, tidevannsanlegg og distribusjonsnett for naturgass. Forskriftene vil, i samsvar med Stortingets vedtak, tre i kraft 1. juli 1999.

På bakgrunn av behandlingen av saken i Stortinget og iverksettelsestidspunktet anser Finansdepartementet at det etter gjeldende regelverk ikke er nødvendig med alminnelig høring. Forslaget sendes likevel på høring til en del berørte offentlige og private institusjoner og organisasjoner særlig med sikte på å få tekniske innspill i forhold til begrepsbruk mv.

Det vises til vedlagte utkast til forskrifter, endringene er tatt inn i kursiv.

Dette høringsbrevet utsendes til berørte offentlige og private institusjoner og organisasjoner i henhold til vedlagte liste over adressater. Det bes om at den enkelte adressat vurderer oversendelse til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Det bes om at høringsuttalelser avgis til departementet innen 28. oktober 1999.

Med hilsen

Tor Lande e.f.

avdelingsdirektør

Trude Nyberget

avdelingsdirektør

Vedlegg

Gjenpart:

Olje- og energidepartementet

Skattedirektoratet