Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av embryo av storfe

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 31. desember 1998 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd, jf. § 12, § 15 og § 19, § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I (direktiv 89/556/EØF, vedtak 2004/52/EF, vedtak 2004/205/EF, vedtak 2006/60/EF, vedtak 2008/155/EF, vedtak 2006/168/EF (som endret ved forordning (EF) nr. 1792/2006, vedtak 2009/873/EF, beslutning 2012/414/EU, forordning (EU) nr. 519/2013 og beslutning 2013/309/EU), forordning (EF) nr. 657/2006 og direktiv 2008/73/EF (som endret ved vedtak 2009/436/EF). Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 61, 9 juni 2004 nr. 897, 22 mai 2007 nr. 531, 9 mai 2008 nr. 551, 13 feb 2009 nr. 169, 8 okt 2009 nr. 1257, 25 juni 2010 nr. 1053, 8 aug 2011 nr. 812, 19 des 2012 nr. 1349, 13 aug 2013 nr. 976, 17 sep 2014 nr. 1294.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov